Chios manual 2

.

.

CHIOS®

Energi Felt Healing

Kurs manual Healing Nivå 2

.

.

.

.

                                                           

                                                                      Chios Master Teacher : Petter Paulsen

.

                                                                                Chios Energy Field Healing – Healing Nivå 2

.

INNHOLDSFORTEGNELSE – CHIOS HEALING NIVÅ 2

.

.

.

.

.

Introduksjon

side ·

1

Chios symbolene og hvordan de brukes til å kalle inn energi

4

Enkle energidefekter i aura og chakra

9

Oppfatte tilstanden til aura og chakra ved hjelp av klarsyn og åndelig veiledning

.

.

12

Lær å se auraen

16

Vurdere behandlingsbehovene

19

Forsegle lekkasjer og rifter i auraen

23

Aura rensing

26

Løse opp blokkeringer i chakra

28

Lade opp aura

30

Korrigere energi flyten

32

Alternative teknikker i håndspåleggelse

34

Lære å se chakra fargene

36

Bruk av lys i healing arbeid

38

Avslutning av behandling

39

Nivå 2 behandlingsprosedyre  - utkast

42

Spesielle behandlingsprosedyre ved sykdom – forslag

43

.

.

.

Introduksjon

.

Velkommen til Chios Healing nivå 2. Dette nivået vil hjelpe deg til å øke styrken i energikraften din og gir deg enda flere teknikker å jobbe med.

.

Når du begynner på dette nivået, er det til stor hjelp om du er innviet til nivå 2 i Chios energien. Denne innvielsen er en god del sterkere enn innvielsen du mottok i det første nivået. Den vil hjelpe deg til å kanalisere mye mer energi, og healingen blir mer kraftfull. Hendene dine vil også bli mye mer sensitive til flyten av energi i aurafeltet til klienten når du utfører scanningen av aura. Den vil også hjelpe deg til å utøve de mange teknikkene du vil lære deg i dette kurset. Siden det er en sterk innvielse, er det viktig at du er så avslappet og ren som mulig, både i kropp og tanke den dagen innvielsen blir gitt, slik at den blir så fordelaktig som mulig for deg.

.

Viktigheten av en holistisk bevissthet under healing arbeidet.

.

I nivå en kurset begynte du å arbeide med energien – du begynte å kanalisere energi og lære å kjenne aurafeltet med hendene. Som du vet er energifeltet bygd opp av auraen og chakraene, og det er funksjonsfeil i disse som resulterer i lidelser i kroppen, tanken eller sjelen. I dette nivået vil du ytterligere utvikle din evne til å motta informasjon angående din klients aura og chakrasystem, ved å lære deg å motta klarsynt informasjon og veiledning. Du vil også begynne å se aura og chakrafargene selv. Du vil lære deg å kanalisere en større mengde energi som, i kombinasjon med teknikkene du vil lære, vil øke din evne til å heale energidefekter i aura og chakrasystemet. Du vil få en innføring i hvordan du kan bruke lys og farger sammen med energien i ditt healingsarbeid.

.

Menneskets energifelt er bygd opp av aura og chakrasystemet. Det er 7 lag eller ”kropper” i auraen, og det første laget kalles den eteriske kroppen. Hvert lag i auraen har relasjon til dets korresponderende chakra – fra det første til det syvende. Den eteriske kroppen (eller det eteriske laget om du vil), det første laget i auraen er en energikropp som nært følger kroppens utside og som inneholder energiprosesser som støtter den biologiske og kjemiske prosessen som foregår i den fysiske kroppen. Du har begynt å kjenne energien i denne eteriske kroppen gjennom dine øvelser i å scanne aurafeltet, og har også sannsynligvis begynt å kjenne de energimessige uregelmessighetene som kan oppstå i den. Du skal nå begynne å arbeide med evnen til å både kjenne og se på dette første laget, og senere også de høyere lagene i auraen. Den emosjonelle kroppen, eller det 2. laget i auraen, og den mentale kroppen eller 3. laget i auraen, er intimt forbundet henholdsvis med det emosjonelle livet og mentale livet vårt. Gjennom øvelsene i dette nivået i Chios healing, er det svært mulig at du begynner å få informasjon om fenomener i disse ”kroppene”, og kanskje du til og med begynner å se dem. De vil begynne å bli en del av det du kjenner gjennom scanning og healing teknikker som du skal bruke.

.

Disse 3 auralagene, så vel som de gjenstående høyere lagene, går inn i hverandre og former de syv lagene i auraen rundt de fysiske kroppene våre, og underbygger alle de forskjellige sidene av våre verdslige liv og er en direkte peker til vår fysiske, følelsesmessige, mentale og åndelige tilstand i livet. Hvert lag i dette energifeltet arbeider i en suksessivt høyere vibrasjon, og selv om disse suksessivt mer forfinede lagene er vanskeligere å sanse dess høyrere lag du arbeider mot, så innehar de alle sammen et levende forhold til vår innerste natur og livserfaring på alle nivåene.

.

Energidefekter innen energifeltet påvirker vårt fysiske, følelsesmessige og mentale liv dypt, og noen ganger forårsaker de sykdommer. I løpet av dette kurset vil du øve på teknikker som gjør deg i stand til å sanse for deretter å korrigere disse defektene, særlig på de laveste lagene i auraen. I Chios nivå 3 vil du lære flere teknikker til å sanse og se de høyere lagene i auraen.

.

Der er 7 hovedchakra i chakrasystemet, og hvert av dem er forbundet med en side ved vår tilstedeværelse og er bundet til sitt korresponderende lag i auraen. Det 1. chakra for eksempel, arbeider med å regulere vår fysiske vitalitet og vårt fysiske velbefinnende og har et nært forhold til det første laget i auraen – den eteriske kroppen – som er et energimønster for funksjonen til vår fysiske kropp.

.

.

Stigende fra det 1. chakra og til det 7. chakra, øker kompleksiteten og den spirituelle funksjonen i chakraene suksessivt, selv om hvert chakra jobber sammen med de andre og fungerer som en del av hele systemet. Chakraene har også hver sin farge som er karakteristisk for hvert enkelt av dem.

Energidefekter innenfor chakraenes funksjoner er vanlig hos de fleste mennesker, og ofte er de fulgt av mange former for sykdom. I dette nivået vil du begynne å sanse og behandle enkle feil i funksjonene av chakraene. I Chios nivå 3 vil du lære deg noen svært avanserte metoder for å heale chakra.

.

Det er viktig å vite at mens du praktiserer disse teknikkene, at det er den åndelige bevissthet og den åndelige utførelsen av healingen som gjør oppfatningsevnen og behandlingen din effektiv. Alle delene i det menneskelige energifeltet jobber sammen med hverandre og utgjør en helhet, og dermed kan du ikke begrense din bevissthet når du jobber, men må forbli åpen til helheten i tilstanden hos pasienten og til helheten av behandlingen og hva som er nødvendig i stedet for å fokusere på enkelttilstander eller enkeltfenomener i aurafeltet. De forskjellige delene i energifeltet – chakraene, lagene i auraen og fenomenene innenfor dem – skal ikke behandles som enkeltbestanddeler, men som deler av et hele som virker sammen. Hver del påvirker alle de andre, og jobber på en holistisk måte med å gjøre helsen og livskvaliteten god for enkeltindividet.

.

For eksempel når det gjelder den viktige samarbeidet mellom hvert chakra og dets korresponderende lag i auraen, så er det energimessige forhold som eksisterer mellom hvert av chakraene i chakrasystemet, og mellom hvert av lagene i auraen og de andre. Innholdet og aktiviteten i det 3. laget i auraen for eksempel, er ofte forbundet med innhold og aktivitet i det 2. laget, og feilaktige tilstander som er til stede i begge disse lagene kan ofte filtrere seg ned til det 1. laget og til slutt resultere i fysisk sykdom. Tilstander i chakraene er ofte nært forbundet. Hvis du holder på å behandle en tilstand du har funnet i det 1. laget i auraen, må du ikke begrense din bevissthet til denne isolerte tilstanden som du behandler, men må være åpen til å la inntrykk om tilstander i de andre lagene og chakraene til pasienten og la inntrykk av tilstanden av den psykologiske tilstanden og livserfaringene til pasienten forme seg i deg, og da vil du også automatisk få inntrykk av hvordan du kan gi den best mulige behandlingen til din pasient. Livet og energifeltet som alt levende er omgitt med, kan ikke forståes til fulle intellektuelt, og heller ikke med en grunnleggende kunnskap om funksjonen til hver bestanddel, men som en holistisk forståelse og oppfattelse av et hele. Kroppen, følelsene, tanken og ånden til pasienten jobber innbyrdes med hverandre, alltid, for å sikre en god åndelig helse for individet.

.

En måte for healeren å kultivere en utvidet holistisk bevissthet på, er gjennom åpenhet. Av alle de egenskaper som healeren må dyrke og utvikle for å gi effektive behandlinger, er åpenhet den viktigste. Healeren må forholde seg åpen til helheten i pasientens tilstand og til enhver informasjon og veiledning som er tilgjengelig under behandlingen, selv om han/hun er opptatt med å heale et spesielt område i energifeltet. Hvis energifelt healeren blir fokusert eller begrenser sin bevissthet til den ene delen av energifeltet, kan andre viktige sider ved tilstanden til pasienten forbli ukjente og ubehandlet. En effektiv behandling kan ikke forutsies eller planlegges, men er en prosess hvor den fulle forståelsen og bevisstheten av pasientens tilstand smelter sammen med healeren under behandlingen, hvorpå healeren tillater å la organiseringen av pasientens behov for behandling skje mens han/hun jobber.

Dette er sant, selv om healeren bruker spesifikke observasjons og healing teknikker.

.

I dette nivået av kurset vil du lære mange nye teknikker, men det er viktig å forstå at ingen av disse teknikkene er forskjellig fra deg selv. De er ikke avskilte verktøy som eksisterer ved siden av din bruk av dem, men de brukes på en holistisk måte. Som du sikkert har begynt å oppdage i ditt healing arbeid, er det ideelt sett en holistisk bevissthet i foreningen mellom deg selv, energifetet til pasienten din og healing energien selv når du utfører en behandling. Du må komme i en lignende tilstand av foreningen med hver av disse teknikkene for klarsyn og energimessige healing teknikkene som du skal lære i dette kurset. I hver av teknikkene må du lære å oppleve deg selv, energifeltet til pasienten og healingteknikken som et hele. Ditt viktigste mål som healer er å ikke bli for opptatt med en teknikk når du healer, men å betrakte alt med en utvidet bevissthet slik at du blir en renest mulig kanal til healingkraften. Det er dette som gir deg evnen til å gi unike spirituelle healing (holistisk healing) behandlinger til pasienten din. Ekte healing arbeid begynner og slutter med den bevisstheten, og ikke

.

.

teknikken alene. Effektiv utøvelse av kunsten energifelts healing krever at denne foreningen av oppfattelse og handling hos utøveren. Det er slik fordi healeren er en kanal hvor kunnskapen som finnes i bevissthetsfeltet gis healeren for å hjelpe til med arbeidet, og fordi gjennom healeren kanaliseres healing kraften som finnes i den rene bevisstheten på forskjellige måter som f. eks ved å gjøre healingsarbeidet mer effektivt. Hvilke evner til å motta informasjon (klarsynt) du har, er også avhengig av din forbindelse med denne høyere form for bevissthet, og de healing egenskapene du har kommer fra denne samme kilde også. Så for å ha tilgang til den hele og fulle informasjon og veiledning fra dette nivået, og for fullt ut å nå ditt høyeste healer potensial må du opprettholde denne åndelige bevisstheten – foreningen mellom deg selv, din pasient og de healingsaktiviteter som du er opptatt av under behandlingen. Den rene og ekte delen av deg selv – din sjel, og den utvidede bevisstheten din er det som forbinder healeren, klienten og måten arbeidet foregår på.

.

Når du mestrer de forskjellige teknikkene i dette nivå, så prøv også å utvide din bevissthet ytterligere mot et høyere nivå. Når du healer, skal denne bevisstheten din begynne å bli din veileder etter hvert, og ikke de foreskjellige teknikkene eller forslagene som beskrevet her. All instruksjon i dette nivå og i de andre Chios nivåene er ikke ment til å være bare en øvelse i teknikker som du må forholde deg til i arbeidet ditt, det er mer ment som å være en støtte i å arbeide med en utvidet bevissthet – til å hjelpe deg i å oppdage og utvikle din underbevissthet og høyere bevissthet som du allerede har. Prøv alltid å søke en holistisk bevissthet i deg selv, dine pasienter og den høyere bevissthet hvor kunnskapen og kraften som gir effekt til healingen kommer fra. Kunsten å drive med energifelt healing er så mye mer enn bruken av så mange teknikker som mulig, den inneholder og er en åndelig uttrykksform av den høyere bevissthet – alt som ER.

.

CHIOS SYMBOLENE – OG HVORDAN DE BRUKES TIL Å KALLE INN ENERGI.

.

Den beste måten å begynne å gi mer kraftfull og effektiv healing behandling på, er å lære seg å kalle inn energi i større menger til deg selv. Faktisk, den mest effektive bruken av de fleste av teknikkene du vil lære krever at du lærer deg å kalle inn en større mengde av energi for å bruke i healing arbeid.

.

I Chios 1 lærte du å kalle inn energi ved å ”se” den for ditt indre øye når den flyter inn i deg fra alle steder rundt deg, ned armene dine til hendene for så å overføres til pasienten. I dette kurset vil du lære deg å kalle inn energi ved hjelp av symboler, som er et verktøy som gjør at en mye større mengde og en mer kraftfull energi vil strømme inn for å kanaliseres til pasienten din. Det er også mulig å bruke metoden du lærte i første trinnet, men denne metoden vil gjøre energien mer kraftfull og du vil merke den mye sterkere. Symbolene har også andre bruksområder, for eksempel bruker vi dem når vi skal rense blokkerte chakra. De er verktøy for fokus av energi.

.

Det fins 3 symboler som brukes på dette nivået i Chios systemet: Sirkelen, Triangelen og Stjernen. Disse symbolene er enkle og elementære – sant nok, men de er også relatert til den elementære essensen av all eksistens- de er enkle og nær selve essensen for vår eksistens og dette gir dem potensiale som svært kraftfulle og effektive. Menneskeheten har en instinktiv forståelse for kreftene som rører seg i den fysiske verden, essensen av kraften som gjør alt liv mulig, kreftene som bygger og former alt vi vet om og kjenner til. Denne instinktive forståelsen kjenner igjen formen til disse kreftene, og for vårt indre tar disse symbolene form og representerer noen av de grunnleggende og elementære kreftene av skapelsen.

.

Symbolene er ikke bare fysiske figurer; de er universelle figurer som korresponderer med universelle energimønstre. I hvert symbol fins det en essens som er linket med denne figuren. De representerer måten som energi og bevissthet flyter på i denne verden, og er derfor svært nyttige i healing arbeid. Gjør ikke den feilen å tenk at selv om de er enkle så er de ikke kraftfulle. På forskjellige tidspunkt i fortiden har mennesket vært svært klar over kraften og bruken av disse enkle symbolene enn man er i dag, i vår moderne teknologiske sivilisasjon. Vi som lever i dag har en tendens til å tenke ting må være innviklet og komplekst for å være kraftfullt. Disse symbolene har vært kjent og brukt som symbol for kraft i så å si all kultur på jorden og i magisk tradisjon. Det fins andre symboler som brukes i healing arbeid, men disse spesielle og enkle symbolene er potensielt mye kraftigere enn noen andre. De er kraftfulle verktøy for vår bevissthet.

.

Det kan være interessant å se litt på ideen om hva disse betyr og essensen bak hver enkelt av symbolene – å få en indikasjon på energimønstrene hvert enkelt symbol representerer – og det vil du få under. Men ikke bind deg til at beskrivelsen er nøyaktig uansett, fordi den sanne forståelsen av disse symbolene er umulig å beskrive. Beskrivelsene gitt her er bare en omtrentlig veiviser av essensen.

Essensen til hvert symbol ligger bakenfor ord eller tanke. Det er derfor viktig å ikke tenke på noen spesiell betydning når du bruker symbolene, men bare være bevisst på symbolet selv. Den sanne betydningen og kraften ligger skjult i hvert symbol.

.

Sirkelen:

.

.

.

Sirkelen tegnes som et omriss er et symbol av enhet, uendelig livskraft og forening av skapelser – begynnelsen og slutten på alle ting. Det bringer alt i harmoni. Det er komplett og trekker sammen og omfatter alt. Den representerer dobbelthet – innside og utside – men viser i sin helhet at det som ser ut som dualitet møter seg selv i forening i en enhet.

.

I healing arbeider man ofte med avskilte energier, polarenergier, det vil si energier som ikke er helt harmoniske med hverandre. Sirkelen kaller på polarenergiene, trekker dem sammen og bringer dem i harmoni med hverandre. Når du kaller inn energi i begynnelsen av en behandling, brukes sirkelen til å trekke livsenergi fra jorden og alt rundt oss og den bruker kroppens livskraft til å motta den universelle livskraften og de to energiene møtes. Sirkelen bruker energi som allerede fins i kroppen til å motta energi fra alt som eksisterer. Den hjelper healeren til å åpne seg selv opp og kalle inn energi. Sirkelen lager en åpning for sjelen, en balansert harmoni mellom sjelen og jorda.

.

Triangelet:

.

.

Triangelet er et omriss av en trekant med like lange kanter, og er et symbol for å trenge igjennom til et høyere nivå av eksistensen. Den vekker vårt sinn til et høyere nivå. Den peker oppover og forbinder denne verden med de høyere eksistenser. De tre kantene korresponderer med de mange treenigheter i åndelige systemer, men er spesielt et symbol for passering fra et til et annet, mellom inkarnasjonene og livene i mellom, hvor målet er spirituell vekst og å stige over verden mot en tilstand av selvforståelse og spirituell frigjørelse. Som et symbol på denne oppstigningen representerer triangelet en forhøyet og videre bevissthet, en forfinet sansing og et høyere vibrasjonsnivå; en oppstigning mot et høyere nivå av virkeligheten.

.

Når det brukes i begynnelsen av en behandling, stiger den opp ved å dra energi sammen og dra den oppover mot et høyere nivå den løfter healing energien til et høyere vibrasjonsnivå hvor den er renere. Den låner en mer kraftfull og rensende effekt til healing energien og øker healerens sensivitet til energien. Triangelet leder sjelen mot vekst; den forhøyner vår sjel, og gir den en oppstigning fra jorden.

.

Stjernen:

.

Stjernen er en vanlig femtakket stjerne, og den er fylt med farge, den er et fokus for energi mellom denne verden og høyere verdener. Den er en kanal mellom denne manifesterte verden og en virkelighet av ren bevissthet, den som er essensen i livet vårt. Den er forskjellig fra triangelet, men kan sees på som et triangel symbol som er fokusert og kombinert med jordens energi. (hvis du ser det som en sirkel i midten med fem takker på) Den har fem punkter som peker inn og fem som peker ut, det symboliserer og er et fokus for energien mellom denne verden og de høyere virkeligheter. Den kan bli brukt til å trekke fokus og energi fra et høyere nivå til den fysiske verden og har kraften til å korrigere

.

.

større feil og forstyrrelser i flyten i det menneskelige energifeltet ettersom det kan bringe energien ned til vår verden. Som en kanal mellom vårt manifesterte liv i vår verden og tilstanden i den rene sjelen er den også veldig effektiv når du bruker den til å behandle den 7. chakra, som korresponderer mellom summen av våre livserfaringer og vår sjelelige eksistens – det forholdet vi har mellom vår åndelige verden og vår materielle eksistens.

.

Stjernen er bortenfor jorden – den er der hvor det er ingen begynnelse og slutt, til en bredere eksistens

– eller ikke engang eksistens men bortenfor eksistensen. Slik som vi alle eksisterer på jorden nå, eksisterer vi også på et høyere nivå. Når en person står på stranden og ser på bølgene på sjøen og føler en sitring inni seg, da kaller stjernen fram evigheten og bortenfor evigheten. Den er også vårt høyere selv, summen av vår eksistens. Stjernen er en kanal til en virkelighet bortenfor tid og rom. Den er lyset ovenfor oss og inne i oss og fører til en forståelse av evighet – uendelighet.

.

.

Å bruke visualisering til å lede energien:

.

Disse symbolene er et verktøy som healeren kan bruke for å lede energien når han/hun skal bli i stand til å heale energifeltet til pasienten. Symbolenes evne til å hjelpe når du skal lede energi, blir aktivert når du visualiserer dem.

.

Visualisering er et svært nyttig verktøy i healing arbeid fordi det gjør at healeren kan lede energien på så mange forskjellige måter. ”Energi følger tanke” er et utrykk som blir mye brukt, og det betyr at den riktige visualiseringen er effektiv for å lede energien på hvilken som helst måte healeren ønsker det. Dette kan gjøres ved å visualisere selve energien, eller ved andre metoder – bruken av symboler til å lede energimønstre er et viktig eksempel. Når healeren visualiserer et mønster av energien selv i sitt indre, aktiveres energien til å flyte i det mønsteret. Når healeren visualiserer et symbol for sitt indre, vil symbolets naturlige essens bli aktivert, og energien flyter i samsvar med dets natur. Bruken av begge disse visualiseringene er viktige og vil bli mye brukt på dette nivået.

.

For å kunne ta i bruk denne metoden å lede energi direkte ved visualisering, må healeren visualisere på den riktige måten. Når en flyt av energi visualiseres f. eks, er det viktig å forstå at visualisering ikke der det samme som å ”tenke på” den ønskede energiflyten eller å ”late som man ser” energiflyten, men det er en prosess hvor man sanser og blir selve energiflyten. Denne måten å ”gå inn i” energiflyten på aktiverer den indre egenskapen som healeren har, til å lede energien på den måten som han/hun visualiserer og gjør at energien flyter og oppfører seg på en bestemt måte i energifeltet til klienten. Når et symbol visualiseres er det på samme måten viktig at healeren sanser og blir selve symbolet og ikke bare ”tenker på” eller ”later som han ser” det. Den riktige visualiseringen av symboler er det som aktiverer den indre essensen som finnes i det, den indre kraften det besitter og setter energien i bevegelse i samsvar med det energimønsteret som symbolet representerer. Visualisering er en prosess hvor man opprettholder et spesielt symbol eller en måte å la energien flyte på i bevisstheten uten å anstrenge seg for å gjøre det. Og det er viktig å øve seg slik at evnen til å lede energien blir mulig.

.

I dette kurset vil du lære deg teknikker som vil kreve at du sanser og blir en spesiell flyt eller energimønster, et symbol, eller til og med begge på en gang. De fleste teknikkene du skal lære deg, og de fleste defektene du vil oppdage og som du skal heale, vil kreve at du bruker denne visualiseringsevnen til å arbeide med energi. Det første du skal lære deg er å bruke symbolene til å kalle inn energi i begynnelsen av en behandling. Du vil bruke Sirkelen og Triangelet til å kalle inn og forfine flyten av energien slik at den effektivt kan bli kanalisert til pasienten din.

.

Å visualisere symbolene åpner kroppen som en kanal for energi og kaller energien inn i kroppen på samme tid. Når du bruker symbolene i begynnelsen av en behandling, vil du merke at du får en økt mengde av energien tilgjengelig. Symbolene fungerer som informasjonskilde for din kropp og sjel og gjør at du da trekker inn og forhøyer energinivået. De kaller på energiene og gjør at kanalene i kroppen din klar for energien, slik at kroppen din blir mer mottakelig. Kroppen svarer med å åpne seg mer opp.

.

.

Det er kroppens natur å svare på den måten – å overføre energi på denne måten er en naturlig menneskelig evne som symbolene (og også innvielsene) aktiverer.

.

Hvis du har øvet deg på Chios meditasjon, vil du ha en god forståelse av visualiseringsprosessen, og disse øvelsene er til stor fordel for deg når du skal bruke symbolene og de forskjellige teknikkene i dette kurset. Når du bruker visualisering i begynnelsen av behandlingen og i selve behandlingen, bør du bruke det du har lært på Chios meditasjonskurset.

.

Hvis du ikke har studert denne formen for meditasjon enda, vil følgende øvelse gi deg en introduksjon til visualisering av symboler:

.

Sitt komfortabelt med øynene lukket, søk en ro og stillhet i dine tanker. Forestill deg for ditt indre en Sirkel. Ikke bare tenk sirkelen eller late som du ser den, men begynn å føle formen med tankene. Spør deg selv, hvordan føles det å være en sirkel? Føl at du ER sirkelen, og skulle andre følelser eller tanker komme fram sett de til side tillat dem å bli uviktige mens du går tilbake til å fokusere din bevissthet til bare å føle den sirkulære formen av sirkelen.

Prøv å smelte sammen med sirkelen, føl at hele du sanser, flytter inn i og blir ett med sirkelen. Hvis du finner at du ”tenker på” sirkelen, bare stopp tankene og vær sirkelen. Hvis du finner st du ”later som du ser” sirkelen, gi slipp den visuelle delen av din bevissthet, den delen av bevisstheten som ”ser” den som om du skulle bruke øynene dine bare bli sirkelen. Ikke tenk sirkelen, eller lat som du ser den. Vær sirkelen. Føl det uten å anstrenge deg. Fortsett med å sanse deg selv som en Sirkel et øyeblikk før du avslutter øvelsen med at du stopper å sanse Sirkelen og hviler litt med øynene lukket.

.

Gjør denne øvelsen med de to andre symbolene også, slik at du får en følelse av dem også. Triangelet sanses som et omriss mens Stjernen sanses som et solid objekt (fylt med farge) med sine punkter.

.

Du har allerede begynt å øve på visualisering av energiflyt i Chios nivå 1, når du ”ser” for ditt indre øye at energien strømmer inn i deg, styres gjennom deg for så å overføres til pasienten. Det er de samme prinsippene du bruker når du skal visualisere symbolene som vist over, og når du skal visualisere flyten/mønsteret av energi: Når du skal visualisere energiens flyt eller at den flyter på spesielle måter (f. eks spesiell farge), ganske enkelt sanse og bli energiflyten på en uanstrengt måte, og ikke bare ”tenk på” eller ”lat som du ser” at energien oppfører seg på en spesiell måte.

.

.

Å kalle inn energien ved hjelp av symbolene:

.

Du er nå klar til å kalle inn energien ved hjelp av disse symbolene. Når du visualiserer at energien begynner å flyte inn i deg, og visualiserer symbolene for å øke flyten til hendene dine så husk at din visualisering skal skje uten at du anstrenger deg og du må overgi deg til energien.

.

For å kalle inn energien med symbolene, stå et øyeblikk for deg selv med øynene lukket og se for ditt indre øye at energien begynner å strømme. Føl at den kommer inn i deg fra alt rundt deg og strømmer igjennom kroppen din, gjennom skuldrene og armene og ned til hendene dine. Føl at den samler seg i hendene dine. Visualiser energien når den strømmer ikke tenk det og ikke lat som du ser den men kjenn og føl for ditt indre at du blir selve energiflyten.

.

.

.

Visualiser Sirkelen. Føl at du ER Sirkelen og føl at Sirkelen er bygd opp at et klart hvitt lys. La lyset virkelig skinne og stråle. Det er et skinnende klart lys. Hold dette for ditt indre øye i ca 10 sec og la lyset slukke. lyset til å skinne opp og stråle, hold i 10 sek og slipp det to ganger til, slik at det gjøres i alt 3 ganger.

.

gjør du det samme med Triangelet. Føl at du ER Triangelet, la det skinne med et klart og strålende lys i 10 sekunder, slipp det og gjør det to ganger til, i alt 3 ganger.

.

Til slutt visualiserer du Sirkelen igjen. La det skinne med en stille strålende glans og hold den slik i 10 sekund for ditt indre. skal du la det svelle og fylle opp alt inne i deg, et varmt lys som løser seg opp inne i hele kroppen din.

.

Lær deg å utføre hele denne øvelsen uten at du må anstrenge deg, lær deg å gi deg selv til den store flyten av energi. Symbolene innehar alle en skjønnhet og derfor håper jeg at du også kan se denne skjønnheten. Det kan godt hende at du sanser denne energien som en stimulerende følelse i dine hender eller i kroppen. Energien kan skape en fornemmelse i kroppen din som ikke er ulik de fornemmelsene du kjenner i kroppen når du står opplever noe som gir sterke følelser. Eller du kan oppleve fornemmelser som ligner på dette. Merk deg at Stjernen ikke blir brukt i begynnelsen av en behandling mens du kaller inn energien.

.

Nå har du åpnet deg selv for å kanalisere en mye større mengde av energien til pasienten, du vil også merke at du opplever en mye større kraft når du utfører de mange verktøyene for healing som du skal lære deg i Chios nivå 2. Fra nå av begynner du å bruke visualisering av symbolene når du skal kalle inn energi.

.

ENKLE ENERGIDEFEKTER I AURA OG CHAKRA

.

Etter at du har lært å kalle inn større mengde energi inn i deg for å bruke når du healer, blir din neste oppgave å lære deg hvordan du senser og behandler forskjellige energetiske defekter som du oppdager i auraen og chakraene til pasientene. Først vil vi snakke om naturen til disse defektene, deretter vil du trene på forskjellige teknikker for å oppdage dem og til slutt vil du lære forskjellige metoder for å korrigere energetiske defekter i aura og chakra.

.

Det er fire potensielle defekter i auraen som du skal lære mer om i dette kurset: Energetiske urenheter i auraen, lekkasjer og tårer i aurafeltet, energitapping av aurafeltet og forstyrrelser i flyten i auraen. Den femte tilstanden som du skal lære å behandle, er blokkeringer i chakraene.

.

Blokkerte chakra:

.

Blokkerte chakra er chakra hvor den oppadgående energiflyten, som vanligvis stiger gjennom chakrasystemet, blir hindret eller er stoppet opp på et eller flere chakrapunkter. Blokkerte chakra begrenser flyten av all energi i kroppen. Hele kroppen er en mottaker av livsenergi – den går ikke bare oppover langs ryggraden, men også inn i hvert chakra og deretter gjennom kroppen. Blokkert chakra forhindrer denne energiflyten i tillegg til å forhindre den oppadgående flyten av energi i chakrasystemet, og man forstår da at et blokkert chakra har stor betydning for hele energifeltet til pasienten. Vanligvis vil en pasient ha minst ett, og ofte flere blokkerte chakra.

.

Blokkerte chakra henger sammen med visse psykologiske tilstander – med visse ekstensielle påvirkninger som pasienten har adoptert inn i sitt eget forhold til virkeligheten. Disse ekstensielle påvirkningene hindrer en i å se seg selv i et større perspektiv og hindrer en fra å gjøre det som er riktig for en, og begrenser en i å uttrykke seg selv. Noen ganger er begrensningene bundet til følelser, selv om andre aspekter av tilværelsen er involvert i varierende grad. På samme måten som energien i chakrasystemet og kroppen er begrenset slik at den ikke kan virke fritt og effektivt, reflekterer det igjen hele livsprosessen og hvordan den er blitt begrenset. Ettersom måten chakraene virker på er så sentral i en sunn funksjon av hele tilværelsen vår – fysisk, emosjonelt, mentalt og spirituelt – er det viktig å bli oppmerksom på, og korrigere de defekte tilstandene i dem. Å løse opp blokkeringer i chakraene virker, sammen med andre teknikker, svært rensende for den emosjonelle, mentale eller spirituelle tilstanden til pasienten, og virker også forebyggende for fysiske lidelser.

.

Det er svært vanlig å finne blokkeringer i 4., 5., og 6. chakra. Blokkerte 2., 3. og 7. chakra er også ganske vanlig, mens et blokkert 1. chakra er heller uvanlig. Mange pasienter har et chakra som er blokkert, og mange andre vil ha to og til og med flere chakra – for eksempel et høyt et og et lavt et. Når en pasient har to eller flere blokkerte chakra – er det ofte flere enn én grunnleggende årsak til dette

– forskjellig årsak til forskjellig chakra – selv om chakraene er forbundet med hverandre. Noen ganger vil pasienten ha et chakra som er kronisk blokkert, og noen chakra som tilfeldigvis er blokkert men som forandrer seg med individets livssyklus. Å arbeide med å løse opp blokkeringer i chakra kan ha en svært vidtrekkende positiv effekt for pasienten.

.

Lekkasjer og rifter:

.

Lekkasjer og rifter i auraen er deler av aurafeltet hvor ”stoffet” i laget som feltet er ”laget av” har blitt skadet – områder hvor integriteten i feltet er skadet. Lekkasjer og rifter ligner hverandre og er nært beslektet og de behandles med de samme teknikker, men har samtidig sine viktige forskjeller.

.

Lekkasjer oppstår for det meste i det første laget i auraen, laget som er nærmest kroppen vår. De er områder i aurafeltet hvor auralagets energi sakte blir spredd og forringet i stedet for å bli forsterket og holdt i sitt normale nivå slik at det fungerer som en støtte for helsen og god funksjon for livsprosessen. Lekkasjer kan sammenlignes med et stoff som blir tynnslitt, hvor aurafeltet blir tynnslitt i et område. Slik som et stykke tøy kan bli tynnslitt og taper beskyttelsesfunskjonen og svekker hele tøystykket slik

.

.

at det resulterer i tap av kroppsvarme for den som bærer tøyet, slik svekkes også aurafeltet og gir redusert beskyttelse auraen. Skadelig tap av energi blir resultatet for personen. Den svake energetiske tilstanden er resultatet i auraen og hemmer livsprosessen ved å svekke livsenergien.

.

Lekkasjer kan man vanligvis finne over områder av kroppen som er blitt slitent, hemmet eller som har lidd fysisk traume og det er vanlig å finne lekkasjene over ledd. De er svekkelser i det energetiske feltet som trenger å styrkes. Lekkasjer finnes også vanligvis på framsiden av kroppen, for eksempel er knær og skuldre særlig utsatte. Man kan også finne dem nær nakken, anklene og albuene.

.

Rifter ligner på lekkasjer ettersom de er områder hvor det energetiske feltet er blitt skadet. Rifter er likevel en alvorligere form for skade. De kan sammenlignes med vanlige rifter i et stykke tøy, de er som komplette åpninger – hull – i auraen. Hele områder i aurafeltet mangler sin vanlige integritet og er svært skadelige for pasienten. Som lekkasjer, resulterer riftene i tap av energi. Mens lekkasjer har et gradvis tap av energi over tid, er riftene mer alvorlig med plutselig tap av energi og pasienten blir svært sårbar for energi utenfra. Rifter resulterer i tap av beskyttelse fra lagene utenfra i auraen også.

.

Riftene finner du ofte i de laveste lagene i auraen. De kan finnes i det første laget men de kan også nå ut i det andre, tredje og til og med høyere. Slike rifter begynner nesten alltid i det første laget nærmest kroppen og sprer seg gjennom høyere lag, bare sjelden starter riften i høyere lag enn det første. Rifter er som lekkasjer ofte forbundet med stress, men de er en mer alvorlig form for skade og er ofte forbundet med emosjonelt, mentalt eller spirituelt stress eller tidligere traumatiske hendelser. Noen traumer er alvorlig nok til å skape rifter i to, tre eller til og med høyere lag i auraen, og kan bli funnet i hvilket som helst lag. Slike store rifter som går over flere lag, kan ikke bare forårsake enormt tap av energi men også i psykisk sårbarhet.

.

Riftene finnes oftest bare på framsiden av kroppen og de kan være store eller små. Det er vanlig å finne små rifter over chakraene (ofte nr 3, 4 eller 5.) eller over ansiktet eller andre små områder over kroppen. De større og mer alvorlige riftene som går over flere lag, kan ofte bli funnet over forskjellige områder på torso – mage- eller brystområdet – men de kan finnes andre steder også. Det er stor fordel for pasienten å få korrigert disse ødelagte feltene i auraen.

.

Urenheter i auraens energetiske felt:

.

Urenheter i auraens energetiske felt er områder av energi i auraen som ikke nødvendigvis er normale og sunne energetiske funksjoner i feltet. De er soner av uønskede, stagnerte energioppsamlinger i auraen – svekkede energier som hindrer og virker som blokkeringer av den frie flyten av energi i energifeltet. De er uheldige energier som ikke er nødvendige for livsprosessen til individet, og som kan bidra til fysisk sykdom, emosjonelle problemer og sykdommer eller problemer i det mentale eller spirituelle livet. De hindrer den frie flyten og derfor den energetiske funksjonen i auraen.

.

Disse energiurenhetene sitter ofte fast i energifeltet på visse steder, nesten som med statisk elektrisitet. Disse blokkene – områdene eller sonene av statisk energi urenheter – kan vi ofte finne i og rett over overflaten av kroppen, i kontakt med kroppen og de kan til og med utvide seg og gå inn i selve kroppen og litt ut i det auriske feltet. De er av forskjellig form og størrelse og vi assosierer dem med de lavere lagene i auraen – de er biprodukter forbundet med feilaktig energetisk funksjon av kroppen og er noen ganger også forbundet med usunne tanker eller følelser som pasienten holder fast ved – de er stillestående og usunne emosjonelle eller mentale biprodukter som på samme måte er skadelig for den energetiske helsen til pasienten.

.

Auriske energi urenheter er vanlig å finne hos pasienter. De viser seg vanligvis på framsiden av kroppen – ofte rundt hodet, ansiktet, nakken, skuldrene, brystet, nederste del av magen eller ved hoftene. Man kan også ofte finne dem over ett eller flere chakra – ofte den 4., 7. eller 2. chakra. Det er svært fordelaktig å lokalisere disse for deretter å fjerne dem fra pasientens energifelt. Å fjerne disse gir i likhet med å løse opp blokkeringene i chakra, en stor emosjonell og mental renselse for pasienten.

.

.

Energitapping:

.

Energitapping er en svakhet i den energetiske virkemåten til energifeltet – det er en mangel på effektiv energi som skal gjøre aurafeltet fullt av pulserende liv og støtte livsprosessen til pasienten på alle nivå. Energitapping manifesterer seg som en tilstand av lav energi eller tappede områder med mangel på energi på alle nivå i aurafeltet.

.

Når styrken til livsenergien blir for lav, vil kroppen, følelsene og tankene delta mindre i sitt arbeid og bli mer utsatt for sykdom og lidelse av forskjellig slag. En mangel på normalt energi nivå i energifeltet resulterer i en tilstand av dårligere allmenn helse hos individet. Denne svekkede tilstanden akkompagneres ofte av alvorlig sykdom – fysisk, emosjonelt eller mentalt. Selv om alvorlig sykdom ikke enda er til stede i pasienten, vil ubehandlet energitapping som ikke behandles, øke risikoen for at slik sykdom til slutt vil bli resultatet.

.

Tilstanden kan ikke bare opptre i hele energifeltet, men også noen ganger i soner over kroppsområder. Denne tilstanden som noen ganger blir funnet over ben eller armer kaller vi for lokal energitapping for å skille det fra den mer vanlige og langt mer alvorlige globale energitappingen. Lokal energitapping finner vi oftest i nedre del av bena, selv om det noen ganger er å finne over nedre del av armene også. Det er ønskelig å korrigere tilstander av energitapping når man finner dem, og ved å gjøre det gjør vi en stor innsats for pasienten, særlig for de pasientene som lider av alvorlige sykdommer.

.

Forstyrrelser i energiflyten:

.

Forstyrrelser i energiflyten er en tilstand av uregelmessigheter i flytmønsteret av livsenergien generelt. Den er mest vanlig i de laveste lagene i auren – generelt den første og de første få lagene. Energien i disse lavere lagene, særlig det første laget flyter i et bestemt mønster – når flyten er normal og sunn – og den energetiske og fysiske helsen til pasienten er avhengig av dette. Noen ganger blir denne flyten tilfeldig og ujevn på grunn av forskjellige forstyrrelser hos pasienten – energien blir da forstyrret fra å flyte i sitt normale flytmønster.

.

En tilstand av forstyrrelser i energiflyten forekommer ofte over hele kroppen – det er en global forstyrrelse av flyten av energi i de lavere feltene av auraen. Denne forstyrrelse av energiflyt påvirker hvordan energien flyter i hele kroppen og er ikke bundet til noe chakra eller en spesiell lokasjon i auraen.

.

Selv om forstyrrelser av energiflyt forekommer over hele feltet uten å ha tilknytning til noen spesiell lokasjon kan det også forekomme over spesielle lokale regioner også. Denne forstyrrelsen finnes ofte i deler av torsoen og kalles lokal forstyrrelse av energiflyt for å skille det fra den globale og generelle tilstanden av forstyrrelser i flyten av energi.

.

Selv om en global forstyrrelse i energiflyten ikke er særlig vanlig kan det bli funnet hos noen pasienter. Lokal forstyrrelse i energiflyt er kanskje enda mer uvanlig. Uansett, når en slik forstyrrelse er funnet kan de bli korrigert og det er svært nyttig for den energetiske helsen til pasienten å få korrigert en slik forstyrrelse. Dette forebygger og forhindrer potensiell sykdom i organer og vev i kroppen.

.

OPPFATTE TILSTANDEN TIL AURA OG CHAKRA VED HJELP AV KLARSYN OG ÅNDELIG VEILEDNING.

.

Du vil starte hver behandling med å kalle inn energiene ved hjelp av symbolene, slik som du har lært tidligere. Etter dette er din første oppgave å begynne prosessen med å finne ut hvordan tilstanden til pasienten din er. Hver pasient vil presentere seg selv for deg med ulike spesifikke energidefekter i feltet og med sine spesielle behov for behandling. Derfor må du behandle alle pasientene unikt og søke å komme til en forståelse av hvordan hans eller hennes tilstand er før du begynner å behandle. Du må likevel huske at denne prosessen med å bli oppmerksom på tilstanden til pasienten din, også fortsetter gjennom hele behandlingen – du vil bruke dine verktøy gjennom hele behandlingen for hele tiden å forfine og legge til noe i din forståelse av pasienten, når du healer.

.

I Chios nivå 2 vil du bruke tre hoved sansningsmetoder for å informere deg selv om din pasients tilstand:

.

1)Den klarsynte informasjon og veiledning du mottar som angår tilstanden til pasientens aura og chakra som du mottar gjennom din intuitive sans. ( for ditt indre øye)
2)Dine observasjoner når du lærer å observere auraen og chakraene til pasienten ved å bruke øynene dine, og
3)Følelsene i hendene dine, særlig når du skanner auraen og chakraene til pasienten din.

.

Informasjonen du får ved hjelp av disse verktøyene vil kombineres og brukes sammen. Du vil bruke disse sansningsmetodene for å se etter blokkerte chakra, lekkasjer og rifter, auriske energiurenheter, energitapping og forstyrrelser i energiflyten – de enkle energidefektene som du vil lære deg å behandle når du studerer dette nivået i Chios Healing. Den første sansemetoden som du skal begynne å studere er mottakelse av intuitiv (klarsynt) informasjon og veiledning.

.

Et hoved verktøy som er svært viktig for deg er evnen til å motta klarsynt informasjon og veiledning. Over ditt nivå av hverdagsbevissthet hvor vi er travelt opptatt med hverdagens hendelser og trivialiteter, og tankenes myldring rundt dette, finner vi et høyere nivå av bevisstheten vår og der ligger det stor kunnskap og makt. Hver av oss har i kraft av vår intuitive evne en forbindelse til denne utvidede bevisstheten. Den dypere bevisstheten ligger i hver eneste en av oss og inneholder all informasjon som vi noen gang ønsker å vite mer om – inkludert viten om tilstanden til en pasients aura og chakra, faktorer som berører psykologien og livserfaringene til pasienten og hvordan vi best skal fortsette en healing behandling fra der vi er nå. Denne klarsynte informasjonen kan vi få tilgang til ved å utvikle og forfine den forbindelsen vi har til denne bevissthetstilstanden. Vi kan dyrke våre intuitive evner gjennom øvelse når vi bruker de riktige teknikkene. Healeren kan derfor ha tilgang til denne nyttige informasjonen og bruke den til å bli mer bevisst og oppmerksom på pasientens tilstand og dermed bli i stand til å planlegge å gi en mer effektiv og virkningsfull behandling.

.

Å få tilgang til kunnskapen som ligger i den høyere bevisstheten gjør ikke healeren bare i stand til å motta informasjon, men åpner også en kanal hvor healeren mottar veiledning. Ofte vil healeren bli hjulpet til å få tilgang til informasjonen via assistanse fra et vesen som eksisterer på et høyere nivå av bevisstheten eller eksistensen – en åndelig guide. Guiden vil tilby en kanal for informasjonen, og virker som en budbringer som hjelper healeren. Fordi guidene eksisterer på et høyere nivå enn oss, kan vår kontakt og kommunikasjon med dem være vanskelig til å begynne med, men når vi trener våre intuitive evner åpner vår bevissthet seg opp slik at en bedre kontakt, større bevissthet om, og tilfredstillende kommunikasjon med våre guider blir mulig.

.

Guiden vår kan også tilby oss et ”ledningsrør” så healeren får tilgang til healing kraften, som ligger i dette feltet av ren bevissthet. Om en healer arbeider ”alene” eller med assistanse fra en guide, så er det det høyere bevissthetsplanet som gir oss mest vital informasjon for healing av pasienten. Utviklingen av intuitiv evne er essensiell for å motta denne informasjonen. Det å lære seg å utvikle intuisjonen, er generelt det samme som å ”bli oppmerksom på” og i stand til å motta nøyaktig veiledning.

.

.

Teknikken som trener bevisstheten til healeren slik at han/hun kan begynne å motta denne intuitive (klarsynte) informasjonen er beskrevet i neste kapittel. Denne teknikken hjelper healeren effektivt med å spørre etter, og motta, den ønskede informasjonen og gir en innføring i hva som vil være en uanstrengt og enhetlig oppfattelse og oppmerksomhet på klarsynt informasjon og veiledning. Gjennom regelmessig øvelse vil du erfare at din mottakelighet vil øke gradvis og bli mer nøyaktig, og du vil selvsagt motta mer og mer informasjon etter hvert som du jobber. Du vil også, hvis du har veiledning av en guide, lære at dess mer du arbeider med å motta og bruke informasjonen du får fra guidene dine bevisst, dess sterkere vil hjelpen fra guidene dine bli.

.

Teknikk for å trene opp mottakeligheten av klarsynt informasjon og veiledning:

.

Å lære seg å få klarsynt informasjon og hjelp begynner med at vi lærer å utføre en intuitiv lesing. For å forstå på hvilken måte hjernen arbeider på for å erverve denne informasjonen for deretter å bruke hjernen på en ren og nøyaktig måte for å motta informasjonen, hjelper oss når vi skal utvikle denne evnen.

.

Vi tenker oss at den menneskelige hjernen består av to forskjellige funksjoner: intellektet eller den rasjonelle hjernedelen som tenker logisk og rasjonelt, og den intuitive hjernedelen som er i stand til å få tilgang til informasjon fra et høyere bevissthetsplan. Disse to funksjonene svarer til de to cerebrale hemisfærene og hver del har sitt å bidra med i vårt liv tatt i betraktning sine unike evner. Den rasjonelle delen svarer til den venstre hemisfæren, den er konkluderende, aktiv, konsentrerer og hjelper å med å leve i denne verden. Den utmerker seg på fokusering av spesifikke ting – på formulering, analysering, å lære ting, og å handle på spesielle måter. Den intuitive delen svarer til den høyre hemisfæren, er ekspansiv, passiv, mottakelig og innehar en indre bevissthet bortenfor tid og rom. Den utmerker seg på at den mottar inntrykk og drar en intuitiv slutning av ting, og er i stand til å få tilgang til informasjon fra den høyere bevissthet – den er vår personlige forbindelse til den høyere bevisstheten.

.

Disse hjernefunksjonene kan også omtales som det aktive prinsippet – den rasjonelle delen, og det mottakelige prinsippet – den intuitive delen, og kan brukes på spesielle måter for å få tilgang til klarsynt informasjon. Den rasjonelle delen bruker vi når vi skal spørre etter ønsket informasjon – da fokuserer vi på saken eller forespørselen. Så kobler vi ut den rasjonelle delen sånn at den intuitive delen kan motta svarene, eller informasjonen om det vi har bedt om. Før informasjonen kommer fokuserer den aktive hjernehalvdelen på vår oppmerksomhet om saken og vår intensjon, deretter slipper vi kontrollen sånn at den intuitive hjernedelen uanstrengt kan motta den informasjonen vi trenger. Dette gjør vi på en spesiell måte og metoden for spørring og mottakelse av informasjon er detaljert fra neste side.

.

.

.

.

Før du begynner en behandling, stå med øynene lukket og konsentrer deg, forestill deg for ditt indre omrisset av kroppen til pasienten. Fokuser å se bare linjenes form rundt overflaten av kroppen (se bildet under), tillat alle andre tanker og følelser å bli uviktige. Skap omrisset for ditt indre. Gjør det med vissheten om at du straks skal motta informasjon om energifeltet til pasienten. Å konsentrere seg denne måten om pasientens kroppskonturer som en linje/et omriss av kroppens konturer vil kanskje kreve litt innsats for å til. I et kort øyeblikk, la din oppmerksomhet konsentrere seg og fokuser dette omrisset alene.

.

.

Deretter: GI SLIPP all anstrengelse, oppgi all kontroll og åpne deg selv for uanstrengt oppfattelse av den informasjon som vil komme. Bare flyt med, gi slipp alle tanker og forventninger og ikke tenk. Ikke anstreng deg for å se noen ting. Muligens ser du enda kroppsomrisset, selv om annen informasjon viser seg som mønstret lag oppå det skjolder eller mønster kroppen, uklare områder eller andre ting som viser seg i auraen slik som farger eller andre ting. Bare la informasjonen komme uten å dømme den eller tenke over den. Vær uanstrengt og flyt med når den kommer. Noter deg hvordan det å gi slipp anstrengelsen av å prøve å se noe, er lik den fremgangsmåten vi bruker når du skal visualisere slik vi har trent på. Det er ikke det samme som å late som man ser noe, eller som å se noe med våre fysiske øyne, det er ”å se” informasjonen med vår intuisjon, med vårt trjede øye chakra informasjon som vi føler med vår tilværelse.

.

Det er umulig å fortelle deg nøyaktig hva du kommer til å ”se”, fordi hver person vil motta forskjellig måte. Du erfare og forståelse selv din egen unike måte å oppfatte på.

Kanskje du vil ”se” en misfarget eller skjoldete flekk over et chakra, og ”vet” samme tid (får følelsen) at det er et blokkert chakra. Kanskje du vil sanse, oppfatte lekkasjer eller rifter som lekker energi. Kanskje du vil ”se” en slags sølete tåkedis rundt hodet som du ”vet” er auriske energiurenheter og samme måte føler du kanskje at det er en slags klebrig og skitten eim av energien. Kanskje du vil sanse en generell forstyrrelse av energiflyten i hele feltet.

Kanskje du vil sanse energitømming noen steder en svakhet i energien. Du vil sanse noen

.

.

eller alle disse tingene hos pasienten din, i forskjellige kombinasjoner, avhengig av pasientens unike tilstand.

.

Du kan samme tid motta informasjon som gjelder den riktige behandlingen for disse områdene. Du vil ikke være begrenset når du foretar en klarsynt lesing, siden informasjonen også kan komme som lyder, følelser til og med i din egen kropp. Det er likevel viktig å forstå at du ikke vil ”se” slik du vanligvis ser med øynene dine. Det vil bli noe sånt som å oppleve et fjernt minne, eller en drøm du har bestemt deg for å drømme uten å vite nøyaktig hvordan den vil bli. Det vil ikke være informasjon du ”tenker”, men informasjon som kommer automatisk.

.

Hvis du blir forstyrret av tanker når du skal motta informasjon, bare la dem gå. Når du mottar ren intuitiv informasjon er du fri fra tanker og følelser fri fra den høye aktiviteten til din ”tenkende hjerne” og tillater bare informasjon fra ”utenfor deg selv” å komme inn. Hvis du blir forstyrret av tvil eller verdslige tanker ikke reager dem, bare slipp dem og fortsett med å motta intuitiv informasjon uten anstrengelser. Denne informasjonen kommer fra et plan av høyere bevissthet, mulig fra en guide, og informasjonen har en annen ”smak”, føles litt annerledes, oppfattes litt annerledes, enn tankene fra din egen hjerne. Du selv lære deg å finne forskjellen og hva den består i, ettersom informasjonen oppfattes annerledes fra person til person. Vi er alle unike.

.

Denne øvelsen tar bare et øyeblikk eller to, og kan bli gjentatt et par ganger hvis du føler at det er nyttig, som regel vil en gang være nok, særlig når du har fått litt erfaring i denne teknikken.når du bruker denne teknikken så la all informasjon begynne å integrere seg i en generell forståelse av tilstanden til pasienten din, så vel som en informasjonskilde til alle energetiske defekter og tilstander som er tilstede i auraen og chakraene til pasienten.

.

Denne teknikken er et svært effektivt treningsverktøy, og burde brukes mens du lærer og perfeksjonerer din evne til psykisk lesing av energifeltet. Når du blir svært trenet i intuisjonsteknikken, vil du ikke lenger ha behov for å følge disse trinnene bevisst. Du vil rette din oppmerksomhet automatisk og dermed vil også informasjonen komme automatisk. Denne grunnleggende teknikken kan bli brukt på mange forskjellige måter.

.

I tillegg til å ”se” informasjon, kan du også motta lyder, følelser, indre viten eller annen veiledning til forskjellige tider. Vær åpen til hver farge som taler til deg – chakra farger eller farger i lavere lag i auraen. Du vil bruke all denne informasjonen, og det du kjenner med hendene dine når du skanner, til å la en bedre forståelse av tilstanden til pasienten smelte inn i din bevissthet. Ikke gjør det enkelt og analyser din pasients tilstand, men bruk din intuisjon til å begynne å integrere og nyttiggjøre informasjonen du mottar. La informasjonen integrere seg som den er, stol på ditt førsteinntrykk og ikke oppmuntre din ”tenkende hjerne” to å sette spørsmålstegn ved eller til å korrigere inntrykkene dine. Stol på at informasjonen du mottar er riktig, lær å stole på din intuitive sans – den er et likså gyldig som verktøy som dine rasjonelle evner.

.

LÆR Å SE AURAEN

Under behandlinger vil du ofte først sanse tilstanden til pasienten aura og chakra gjennom mottakelse av klarsynt informasjon og veiledning. Etter at du har gjort det er det likevel nyttig å selv se på auraen. Å se den menneskelige auraen er vanskelig til å begynne med, fordi øynene ikke er justert til å oppfatte den, men ikke vær redd om du ikke har sett en aura tidligere. Så å si alle som fortsetter å trene på å se auraen oppnår det, selv om det kan ta litt tid. Egentlig er auraen synlig for alle, selv om vi ikke lærer oss å kjenne den igjen, dyrker vår evne til å se den eller bevisst godtar den. Det er svært mulig at du har opplevd at noen deler av auraen har vært synlig for deg på et nivå i din bevissthet mens din hverdagslige bevissthet ikke gjenkjente den. Det har sikkert vært tilfeller hvor du har oppfattet den følelsesmessige eller mentale tilstanden til andre personer, for eksempel, og har ”visst” på et dypt nivå i din underbevissthet at du har vært oppmerksom på deres aura.

.

Å jobbe med å se på auraen er best i et miljø som er tilrettelagt for å kunne se den, omgivelser hvor der ikke er skarpt lys eller for svakt lys. Mykt lys i et rom som ikke er for opplyst eller for mørkt er ideelt. Bakgrunnsfargen som du skal arbeide mot burde ikke være svært mørk og ikke for lys eller for skarpt farget. En lys til medium nøytral farge vil fungere best og grått er ideelt. Du kan godt dekke ditt behandlingsbord med laken/håndkle e.l. i en passende farge hvis ikke fargen på benken selv er passe, hvis du bestemmer deg for å øve mens du skal gi en behandling. Det er best å bruke mennesker å øve seg på, og det er ikke nødvendig med spesielt utstyr slik som spesialbriller eller annet for å lære dette.

.

Det er viktig å nærme seg det å se en aura på riktig måte. Du kan ikke konsentrere deg eller arbeide hardt for å se auraen, faktisk skal blikket ditt være mykt, du må mykne og så vidt defokusere blikket som om du ser på noe utenfor senter av blikket ditt eller med øynene lett ute av fokus. Du øver på samme måte som når du skal motta klarsynt informasjon, du lar øynene slappe av og tillater hvilken som helst informasjon å komme inn, i stedet for å streve for å notere deg detaljer. Lære å se aura er ikke egentlig å jobbe med noe, men å slappe av for å motta noe. Det er en åpenhet. Du burde heller streve med å oppnå en indre stillhet og ro og frigjøre deg fra forventninger.

.

Gi slipp på alle forestillinger om hvordan den ser ut eller hvordan det føles å se en aura og vær oppmerksom på at det vil være en ”svak” opplevelse med fine persepsjoner. Ha tiltro og tro på at du vil se hva som eksisterer og ikke tvil. Ikke la deg selv gå i den vanlige fella, å tvile, for så å bortforklare hva du har sett. Du har lært deg å stole på dine første intuitive inntrykk når du praktiserer intuisjonsteknikken fra forrige kapittel, hvor du leser energifeltet intuitivt. Nå må du stole på dine evner til å lære å se auraen.

.

Det fins en teknikk som kan hjelpe deg til å lære å se auraen. Du vil bruke det samme grunnleggende konseptet som du lærte i intuisjonsteknikken og som hjalp deg å begynne å motta klarsynt informasjon og veiledning. Du vil bruke en lignende framgangsmåte for å lære å se auraen, en skiftning mellom aktiv forespørsel og passiv mottakelighet. Du skal konsentrere deg (aktivt prinsipp) om formen på området over det du skal se auraen til (enten en kroppsdel eller hele kroppen) ved å se på det med øynene dine. Deretter vil du gi slipp (til det mottakelige prinsippet) for å tillate inntrykk av auraen å danne seg for ditt indre øye først, så vil du prøve å bekrefte hva du har ”sett” med dine fysiske øyne.

Det er lettere å lære seg å se auraen på denne måten, fordi auraen først må sees for ditt indre øye, før de kan sees med de fysiske øynene dine. Å lære å se auraen på denne måten gjør at du oppfatter lettere og bidrar til å perfeksjonere dine evner. Etter hvert som dine evner til å se auraen øker, vil du se den for ditt indre øye samtidig med at du ser den med de fysiske øynene.

.

Det er vanlig å se det første laget av auraen først, den eteriske kroppen. Det vil synes lys grå, lys blå eller som fargeløs dis rundt kroppens overflate, den strekker seg 1 – 2 cm eller så fra kroppen. Disen er et superfysisk lys, en veldig forfinet persepsjon og lyset framstår ikke på samme måte som det vi er vant til. Hvis du tilnærmer deg evnen til å se auraen med riktig holdning, vil det ikke være særlig vanskelig å begynne å se dette første laget.

.

.

Det er ofte lettere å lære å se det første laget ved å forsøke å se det rundt spesifikke deler av kroppen først. Øvelsen under er en god start på å sanse det eteriske laget, og kan hjelpe deg med å se det første laget i auraen rundt hendene dine.

.

Hold hendene dine ut foran deg med fingrene vidt spredt og avslappet, med håndflaten mot deg. Konsentrer deg en stund om området i rommet rundt en av hendene dine. Se med din aktive oppfattelse formen hånden og området rundt den. Gi slipp: slapp av og inn i mottakelig tilstand som du har lært før, mens du vender blikket bort fra området rundt hånden din. Tillat et inntrykk å forme seg for ditt indre la ditt indre sanse samme måte som når du mottok klarsynt informasjon med øynene lukket. Legg merke til at et inntrykk kan forme seg for ditt indre uavhengig av hva dine fysiske øyne ser på. Hvilket inntrykk får du for ditt indre? ”Ser” du noe rundt hendene dine noe uklart, en dis eller et lag med lys som omgir hendene dine? Nå, mens du har et mykt og avslappet blikk og er defokusert (når du lar øynene gli ut av fokus) se tilbake hendene dine med dine fysiske øyne og prøv å se aura rundt hendene med dem også. Prøv, uten å anstrenge deg, å bekrefte med de fysiske øynene det du har sett for ditt indre. Gjenta dette noen ganger, for å la et sterkere inntrykk forme seg, sånn at du lettere kan se auraen rundt hendene.

Når du har forsøkt å se auraen rundt hendene dine denne måten en stund, kall inn energien. Bruk symbolene som du gjør før en behandling, og hent energien ned i hendene dine, føl at den bygger seg opp der. Gjenta se-teknikken igjen samme måte som før. Gjør dette noen ganger for å la inntrykkene forme seg. Hva ser du? Er det noe forskjell størrelsen eller intensiteten i auraen rundt hendene dine? Gjorde det at du kalte ned energien at det ble lettere å se auraen? Når du kalte inn energien ble det auriske feltet rundt hendene dine mye mer intenst. Det gjør auraen der mye lysere og lettere å øye på. Se auraen rundt begge hendene samtidig kan du se lyset rundt dem?

.

Det er også mulig å øve seg på å se auraen rundt kroppsdeler på andre, særlig rundt hodet hvor det eteriske laget er spesielt lett å se. Øv på denne grunnleggende se-teknikken på forskjellige tider på dagen, og det vil hjelpe deg i å utvikle din evne til å se det første laget av auraen. Når du får til dette er det på tide å forsøke å se hele det første laget før en behandling:

.

Be pasienten legge seg behandlingsbenken foran deg. Begynn å se hele aurafeltet med å se det med din aktive hjernedel, se området nær kroppsoverflaten der hvor auraen skal være et kort øyeblikk. Slapp av i øynene dine og la blikket gli inn i mottakelig modus, tillat deg selv å bli oppmerksom hva ditt indre øye oppfatter. Hva ser du for ditt indre?

Muligens ser du fortsatt kroppsformen til pasienten din, men kanskje der er noe rundt eller nær den en skjellform, en dis kanskje slik en hetedis ser ut en varm sommerdag, eller et lag med svakt lys nær kroppsoverflaten? Gjenta dette flere ganger, og gi deg selv tid til å la et inntrykk feste seg hver gang. Det blir som å se inn i et rom fra utsiden fort og deretter se bort etter et antall av slike forte blikk inn i rommet vil du begynne å et inntrykk av rommet som fester seg hos deg. samme måte får du et inntrykk for ditt indre øye av auraen til pasienten din.

.

Når du har fått et inntrykk for ditt indre øye, se da tilbake pasienten med dine fysiske øyne

med et mykt og avslappet (slørete) blikk og i mottakelig tilstand. Ikke anstreng deg for å se noe bare slapp av, defokusér øynene dine og tillat et hvilket som helst inntrykk å komme til deg. Ser du noen av de samme inntrykkene som de du fikk for ditt indre i stad? Gjenta denne teknikken igjen, sjekk først inntrykkene du får for ditt indre, og deretter se med de fysiske øynene for å se om du kan se med dem det du ser for ditt indre. Det er mulig at du kanskje begynner å en oppfatning av de energetiske fenomener i auraen til pasienten din når du øver dette.

.

Det er ved å gjenta blikkøvelsene, ved bruk av de aktive og mottakelige prinsippene, at et inntrykk vil forme seg for ditt indre øye og det vil kreve øvelse for å få fram mer enn et generelt inntrykk – og særlig for at auraen skal begynne å vise seg for dine fysiske øyne.

.

.

.

Etter at du har lykkes med å se den eteriske kroppen til pasienten din, er det mulig at du med tiden begynner å se fargene til den emosjonelle kroppen, det andre laget av auraen. Når du øver deg på å se auraen kan du, når du gir slipp til en mottakelig status under øvelsen, ”se” bestemte farger oven noen områder av kroppen. Kanskje du ikke tror at øynene ser noenting, men for ditt indre øye kan du plutselig tenke ”gult”. Ikke undervurder denne informasjonen, for dette er første stadiet til å virkelig bli oppmerksom på fargene i auraen, og hvis du uten å anstrenge deg, opprettholder din åpenhet for å la denne informasjonen komme, vil du før eller siden begynne å se fargene med dine fysiske øyne. Det er en veldig subtil fornemmelse, men den er virkelig! Stol på dine inntrykk av farger, og du vil fort finne ut at du så mer enn du bevisst trodde du gjorde. Det kan ta litt tid og mye øvelse før du er i stand til å titte tilbake og se fargene i auraen til pasienten.

.

Mens du øver deg, er det viktig å bare la fargene komme. Fortsett med øvelsene og du vil til slutt se forskjellige farger rundt kroppsoverflaten, og bestemte detaljer også. Først for ditt indre øye, og deretter – med øvelse – også med dine fysiske øyne. Dukker det frem mørkere og fargerike områder? Mønstre? Det er mulig du begynner å se fargene til det andre auralaget, den emosjonelle kroppen. Du kan til og med se bevegelse i mønstrene eller fargene.

.

Husk at aura ikke er noe du ser med øynene alene. Du kan se på en hånd, for eksempel, og se mønstre som har en form og bevegelse, men du kan ikke se de på samme måte som du ser et bord eller en stol, fordi fargene og mønstrene ikke bare sees med øynene alene. Hvis bevisstheten som krevde å se dem var et produkt av dine fysiske øyne alene, ville alle alltid se auraer. Du må begynne å se auraen og dets fenomen for ditt indre øye også. Når du begynner å se auraen intuitivt, vil du oppdage alt du forestilte deg at du ville se med dine egne øyne, og at da er det ikke lenger noe forskjell i disse to måtene å se på..

.

Når du lærer å se aura, vil du integrere det du ser med annen informasjon og veiledning du får. Du vil se at – den intuitive lesingen, det å se auraen, og de andre måtene du vil motta informasjon på – ikke er separate teknikker, men som en del av en kontinuerlig prosess av å oppfatte helsen til pasienten din.

Det kan være fordelaktig å begynne med å bruke bare den intuitive lesingen av kroppsomrisset til pasienten din til å begynne med. Deretter kan du gå videre til også å forsøke å se auraen ved å bruke fokuseringsteknikken som beskrevet over. Det er også mulig å kombinere disse to teknikkene, kanskje etter at du har hatt en viss suksess med å se auraen, slik at du kan konsentrere deg om pasientens kropp med øynene åpne, for deretter å gi slipp til mottakelig tilstand slik at intuitiv informasjon kan komme for ditt indre øye slik som før og forsøke å bekrefte og utvide informasjonen du får med ditt eget blikk. Du kan bruke den klarsynte informasjonen som oppstår for ditt indre til å planlegge behandling og samsvare det med ditt eget visuelle informasjon mens det skjer. Dette er vanlige etapper i en enkelt prosess av å lære å se og forstå helsen til din pasients aura. Du kan bruke en hvilken som helst form for lesing som er best for deg i samsvar med dine egne evner på den tiden du foretar lesingen.

.

Hvis du forsøker å bekrefte den intuitive informasjonen og det å se auraen med ditt indre med dine fysiske øyne, er det viktig å forstå at til å begynne med vil de to informasjonskildene kanskje ikke inneholde den samme informasjon. Dette er fordi at du kan motta klarsynt informasjon på auriske fenomener som ikke enda er blitt synlig for de fysiske øynene. De intuitive metodene er et startsted, en inngang til å se auraen direkte – det fører til slutt til at man oppnår evnen til å se energifeltet direkte med øynene.

.

Det ideelle er å bruke ditt klarsyn og det å se auraen for ditt indre gjennom hele behandlingen, legge dem til senere etter å ha gjort den innledende lesing og begynt å behandle. Du kan oppleve at disse to teknikkene egentlig er det samme, og at der egentlig ikke er noe forskjell mellom å se med ditt indre øye og med dine fysiske øyne – de er ett. Det er ikke nødvendig å innarbeide det å se direkte på auraen under behandlingen i det hele tatt, i hvert fall ikke til å begynne med, men det er en avansert teknikk som du kanskje ønsker å prøve ut. Alt som er viktig er at du gjør hva som behøves for at du skal sanse og lære.

.

.

VURDERE BEHANDLINGSBEHOVENE.

.

Etter å ha ervervet klarsynt informasjon og veiledning og forsøkt å se auraen selv, vil du skanne auraen som din tredje informasjonskilde i prosessen med å bli bevisst behovene for behandling hos pasienten din.

.

I Chios nivå 1 begynte du å sanse det menneskelige energifelt og å øve deg på skanning av auraen med hendene dine. I dette nivået vil du få mer informasjon om, og øvelse i denne teknikken slik at du kan forfine skanningen din og få mer informasjon ut av den. Nå som du har mottatt den andre Chios innvielsen er hendene dine mer sensitive, noe som vil gjøre det enklere for deg å sanse energiene. Etter at du har undersøkt kroppen ved skanning, vil du bruke resultatene av alle tre informasjonskildene angående din pasients tilstand og integrere dem til en vurdering av behandlingsbehovet til pasienten.

Du vil ikke bruke rasjonell kunnskap om tilstanden(sykdommer som pas har) men på en måte hvor hver av informasjonskildene har jobbet sammen for å gi en bevissthet om tilstanden til pasienten, som igjen har formet seg i hele din bevissthet.

.

.

.

Forbedre øvelsen Skanning:

.

Det er viktig å øve seg på å skanne på riktig måte. La hendene dine passere overflaten bare på framsiden av kroppen til pasienten din, men inkludér leddene og området rundt hele hodet. Hendene skal passere med håndflatene vendt ned mot kroppen, med fingrene så vidt spredt. Hendene skal være avslappet slik at de er mottakelig for å kjenne energien. Notér deg hvordan dette ligner på prinsippet ”mottakelig modus” slik som du har lært deg. De skal holdes 8-10 cm over kroppens overflate og bevege seg sakte omtrent 4 cm pr sekund når du føler på energien.

.

Du kan holde begge hendene samlet over det samme område når du skanner auraen og bevege dem samlet over auraen, eller du kan bruke en hånd alene. Det gjør ikke noe til eller fra å bruke begge hendene, men det er lettere å bare bruke en hånd om gangen. Gjør det som føles best for deg og på den måten du synes du sanser energien lettest. Vanligvis er den høyre hånden den mest sensitive, særlig i begynnelsen men med øvelse vil antakelig begge hendene bli like sensitive for energier. Sensitiviteten i hendene vil også variere fra dag til dag med forandringer i deg selv.

.

Når du svøpte fingertuppene mot håndflaten i første nivå, begynte du å sanse de subtile fornemmelsene av energi i hendene dine. Du har også begynt å sanse energifeltet til pasienten din som en del av din behandling. Her følger en annen øvelse som du kan praktisere nå og som vil hjelpe deg til å stille inn din sensitivitet:

.

Etter at du har kalt inn energien ved hjelp av symbolene, hold begge hendene foran deg, avslappet med åpne hender og fingrene vidt spredt. Beveg håndflatene i sirkler eller mønster mot hverandre, med hendene 8-10 cm fra hverandre. Ikke prøv å ”tenk over” hva du føler bare la dem skanne hverandre mens du holder deg åpen til hvilke fornemmelser du føler med hele deg. Utøv denne øvelsen flere ganger om dagen når du øver ”tuner du inn” din sensitivitet du øver deg å integrere et dypt nivå den delikate fornemmelsen som energien produserer i hver av håndflatene dine og dine hender sammenligner, forfiner og integrerer sine fornemmelser hver for seg.

.

Du kan også arbeide med å ”tune inn” din sensivitet når du undersøker energifeltet til pasienten din. Det er fordelaktig å la den ene hånden passere av seg selv over et område når du merker energiforandring, for deretter å la den andre hånden passere over det samme området. En hånd vil kanskje få en fornemmelse mens den andre kan føle noe litt annerledes over samme området. Denne erfaringen vil utvide din fornemmelse av energien og du vil få større perspektiv over den. Prøv å ikke

.

.

finne forskjellen mentalt, men tillat øvelsen å gi en mer komplett intuitiv forståelse av kroppsenergiene. Du tuner din sensivitet, øker din sensivitet og forståelse av energiene men du skal ikke prøve å forstå fornemmelsene du får mentalt.

.

Skanning

.

De delikate fornemmelsene du får når du skanner pasientens kropp, kan manifestere seg som kulde, varme, en fornemmelse av at noe drar i hånden din, en fornemmelse av at noe skyver hånden opp, en fordypning eller en forhøyning i auraen, eller flere andre forskjeller. Fornemmelsen i hånden henger ikke nødvendigvis sammen med typen aurisk fenomen eller forstyrrelse, selv om følelser og inntrykk du får hele tiden vil gi informasjon om hvilket fenomen som er til stede der du kjenner noe. Det er viktig å forholde seg uten forventninger om hva du vil kjenne enten med hendene eller med intuisjon under skanningen. Gi slipp på alle forventninger som du eventuelt har, da vil du være fri til å sanse energien akkurat som den er. Du vil etter hvert når du praktiserer denne teknikken, finne at du får en bedre og større sensivitet ovenfor energien.

.

Åpne din sensivitet mot pasientens energifelt og for pasientens energier. Forsøk å lære og få en fornemmelse av hvordan energien flyter i kroppen og gjenkjenn områder hvor flyten er forstyrret. Du vil også kanskje ønske å forsøke å bli ett med fornemmelsene og energiflyten for dette vil hjelpe deg til å åpne din sensivitet til energiene og energiens flyt. Du får derfor en større åndelig oppfattelse av energien og dette vil tillate en større og videre klarsynt kunnskap om hvilken som helst av energidefektene som befinner seg i pasientens felt som er kilde til fornemmelsene du får når du undersøker pasienten ved skanning. Dette vil også muliggjøre at en større og bedre generell bevissthet av din pasients tilstand kan smelte sammen med din væren. Jo større din fornemmelse av energifeltet til pasienten er, og dess mer sammensatt din forståelse av dets tilstand er, dess større vil din kraft som healer være.

.

Det er særlig klokt å skanne over de områder hvor din intuitive lesing og/eller aurafokusering har indikert et eksisterende problem, for å få en mer sammensatt informasjon om området og defekten. Bruk skanningen til å underbygge og legge til informasjonen fra den intuitive lesingen og aurafokuseringen. Kombiner og sammenlign følelsene du får fra alle tre informasjonskildene. Skulle dine hender gi deg informasjon som ikke er bekreftet av de andre teknikkene, så betyr ikke det at det ikke er viktig likevel. Hendene er nøyeaktige inkikatorer av den auriske enerigen og de kan noen ganger indikere tilstander som ikke er mulig å ”se”. På samme måte kan du motta informasjon via visuell innsikt i form av bilder, fornemmelser, lyder eller på andre måter når du skanner kroppen,

.

.

følelser for ditt indre når du lar hånden gli over et bestemt chakra for eksempel. Disse områdene hvor du sanser energetiske defekter vil behøve behandling ved å bruke spesifikke teknikker som er utarbeidet for å korrigere den type defekter.

.

Selv om du kan, når du lærer, øve på skanningen som en separat del av behandlingen etter at du har fått klarsynt informasjon og ”sett” på auraen, så er det ingen grunn til at du ikke kan utøve den på samme tid – skifte mellom en informasjonskilde til en annen for å oppdage og bekrefte det du oppfatter. Det er helt akseptabelt å utøve en intuitiv lesing mens du prøver å bekrefte din klarsynte informasjon med enten aurafokusering (se på auraen) eller skanning på samme tid. Alle tre kildene til informasjon kan brukes sammen og kan sammenlignes med hverandre for å få en komplett og god forståelse av pasientens tilstand. Denne integrasjonen av behandlingsvurdering, er som enhver kilde til informasjon som kan bidra med forståelse, gir inntrykk på et dypt nivå til healerens hele bevissthet.

Alle de forskjellige former av informasjon som healeren mottar integreres til en dypere forståelse og kunnskap.

.

Integrasjon av forståelsen av behandlingsbehov:

.

Når du praktiserer og oppnår egne erfaringer vil du begynne å bli i stand til å se forskjellen mellom normale og usunne kroppstilstander. Du vil se at sunne chakraer, for eksempel, vil ha en sunn og vital energetisk følelse ved seg når du skanner over dem. Blokkerte chakra derimot vil føles ”usunne” og du vil kanskje få følelsen av at energien stopper der den skulle flyte – en hindring i energien som går oppover gjennom chakraene og inn i dem fra utsiden. Denne følelsen av usunnhet vil merkes lettere når du får litt øvelse – du må være klar og åpen for det. Blokkerte eller syke chakra kan ha en slags svart, sølete, utoversmurt (klinete, klissete) eller misfarget utseende eller følelse ved seg, og de vil ofte vise seg på denne måten for ditt indre øye når du mottar klarsynt informasjon og veiledning. selv om blokkerte chakra ikke er så lett å oppdage gjennom å se på auraen, så er det mulig at du senere kan få den evnen etter en del jobbing som healer.

.

Blokkerte 4., 5. og 6. chakra er svært vanlig mens blokkert 7., 2., 3. og 1. chakra er mindre vanlig. Du vil merke at noen chakra er kronisk blokkerte på noen pasienter mens andre chakra er tilfeldigvis blokkert akkurat da, det varierer med livet og omstendighetene rundt personen for tiden. Disse kan korrigeres ved hjelp av en teknikk vi kaller ”åpning av chakra”.

.

En lekkasje eller rift er et område som lekker energi fra et ødelagt område i energifeltet, de kan vise seg som en følelse av at energien beveger seg eller flyter i en tilfeldig retning, ofte utover. Du vil få en følelse av at brudd eller rift i den harmoniske flyten av energi – en usunn følelse av denne flyten.

Lekkasjer og rifter føles likt hverandre og kan behandles på samme måten.

.

Lekkasjer kan vise seg som stråle av energi som flyter ut fra kroppen, vanligvis nær knærne, skuldrene, nakken, albuene eller anklene. Rifter kan vise seg som en rift i energilaget eller energilagene eller bli følt som en åpenhet i auraen. Disse hullene i det auriske feltet kan finnes over chakraene, ansiktet og store rifter kan noen ganger gå igjennom flere lag i auraen og er oftest å finne over deler av torsoen. Lekkasjer og rifter kan korrigeres ved å bruke en teknikk vi kaller forsegling av lekkasjer og rifter.

.

Energiurenheter i auraen kan se og føles som en tyngdefølelse, som disharmoni eller som en urenhet

– tilstedeværelse av materiale på et sted hvor det ikke skulle være. De vil ofte sees som klumper av materiale og tåkete, misfargede områder hvor energien er litt mørkere rundt kroppen. De er opphopninger av uønsket og stagnert energi, og er energiblokkeringer av forskjellige slag som påvirker flyten av den klare og rene energien i feltet. Fargene eller utseende på disse urenhetene er usunne og lite tiltalende i motsetning til det klare, levende og sunne utseende til en frisk aura.

Urenhetene vil sees og føles statiske, tykke og misfargede.

.

Disse urenhetene er vanlig å finne rundt hodet, fjeset, skuldrene, torsoen, hoftene og andre områder. De kan også opptre over chakraene. Som blokkerte chakra, lekkasjer og rifter kan auriske urenheter ha

.

.

en usunn følelse ved seg når du føler dem mot hånden under skanningen. De oppstår ofte av uheldige energetiske tilstander i kroppen, og kan noen ganger også relateres til uønskede følelser eller tankemønstre. Rensing av de auriske urenhetene sammen med å løse opp chakra kan ofte resultere i en bedre fysisk helse, og også emosjonell og mental klaring for pasienten. Urenheter i auraen fjernes ved hjelp av en teknikk vi kaller aura rensing.

.

Energitapping eller energiuttynning føles som en mangel på energi, en følelse av generell mangel på robusthet i auraen, eller i måten energifeltet framstår på. Gjennom din oppfattelse av klarsynt informasjon og veiledning kan du ha ”sett” denne tilstanden hos pasienten din, eller du kan ha notert deg mens du fokuserte på auraen at energinivået virket lavt – at det første (eller høyere) laget virket uklar. Denne tilstanden kan forårsake en svakhet og uklarhet i auraen på alle dens nivåer.

.

Du kan også sanse denne tilstanden senere under behandlingen av pasienten når du bruker håndstillingene. Under håndspåleggingen kan du også sanse en mangel på vitalitet i kroppsenergien, og dermed få bekreftet det du har oppfattet.

.

Energiuttynningen kan korrigeres ved en teknikk vi kaller for aura ladning. For å gi auren den energetiske vitaliteten tilbake hjelper pasienten svært godt i healing prosessen, særlig for den som er alvorlig syk, og behandlingen tjener også til å redusere muligheten for forverret tilstand eller ytterligere sykdom. Noen ganger vil energitappingen opptre bare i spesielle områder av auraen, vanligvis ved kjønnsorganene. Dette vil føles på samme måte som en generelt tappet energitilstand, men bare i nedre del av armer og bein. En variasjon mellom aura ladning og lokal aura ladning kan dermed revitalisere energifeltet i disse områdene.

.

En forstyrrelse i energiflyten kan sanses som en generell disharmoni i energien som er i energifeltet, ikke bundet til noe chakra eller andre spesielle lokasjoner i feltet. Det er en usammenhengende, takkete eller ubalansert følelse eller utseende ved energiflyten i hele kroppen. Du kan kanskje ikke sanse det visuelt, men du kan sanse det i hele din væren på et visst nivå, en ubehagelig eller ukomfortabel følelse, på noen måter likt følelses det en skraping på en tavle vil gi deg ubehag ved lyden. Det er vanligvis ikke noe du kan se verken ved klarsyn eller med øynene, men det føles på et subtilt nivå når healeren får en urolighet av energifeltet til pasienten – en urolighet som healeren til og med kan føle i sin egen kropp.

.

Denne tilstanden korrigeres gjennom en prosedyre vi kjenner som korrigering av energiflyten. Når det oppdages bare ved et spesielt område av auren, så viser det seg ofte ved deler av torso, det kan korrigeres ved lokal korrigering av energiflyt, selv om det er en sjelden tilstand.

.

Du vil med øvelse bli i stand til å merke forskjell mellom de forskjellige tilstandene vi finner i energifeltet og vite hvilken behandling som passer best. Ved å bruke all informasjon som du har tilegnet deg via klarsynt informasjon og veiledning, ved å ”se” auraen og ved skanning og all annen sansing, kan du integrere og planlegge hvordan du skal gå frem med behandlingen. Vær spesielt oppmerksom på at denne forståelsen av tilstanden og den riktige behandlingsmetoden av pasienten, vil forme seg som følelser i øyne, hode og hender. Ideen er å utvikle en viten som er følt med hele din væren.

.

Etter at du har kommet til en god forståelse av tilstanden til pasienten din, vil du fortsette med behandling. De forskjellige teknikkene som du vil bruke og den riktige måten å bruke dem på, er detaljert i framover i kursmanualen. Du vil legge inn disse teknikkene til riktig tid og på riktig sted under behandlingen, og den anbefalte rekkefølgen som du gjør dette på er beskrevet på slutten av manualen under forslag til behandlingsprosedyrer.

.

FORSEGLING AV LEKKASJER OG RIFTER I AURAEN.

.

Etter at du har utført skanningen og gjort opp en mening av behandlingsbehovene for pasienten din, så kan den første teknikken du ønsker å ta inn i behandlingen å behandle energetiske defekter i pasientens felt for å reparere de lekkasjer og rifter du kan ha funnet.

.

Styrke og integritet i det auriske feltets lag er en nødvendighet for den energetiske helsen til pasienten og et godt grunnlag for annet healing arbeid. Å forsegle lekkasjer og rifter gir energifeltet tilbake sin integritet og sin styrke og forhindrer energitap og sårbarhet i energifeltet som ellers ville vært tilstede.

.

Å forsegle lekkasjer og rifter er utført ved å bevege en av hendene over området hvor du har oppdaget lekkasjen eller riften, på en måte ganske likt skanning. Slik begynner du å forsegle en lekkasje eller rift som du har oppdaget hos pasienten.

.

.

.

.

forsegling av lekkasje /rift

.

.

Hold en av dine hender over den første lekkasjen eller riften du ønsker å forsegle, samme måte som når du skanner (håndflaten 8- 10 cm over kroppen) men med fingrene vidt sammen, håndflaten åpen og holdt flat (i stedet for avslappet).

.

Beveg forsiktig hånden i en forsiktig fram- og tilbakebevegelse, eller i en sirkel over området hvor du har oppdaget lekkasjen eller riften du vil oppdage at du vil sanse hvordan du skal bevege hånden. Hånden din burde bevege seg i en hastighet av ca 4 cm pr sekund eller hvis den beveges mye senere eller mye fortere enn dette, vil ikke teknikken være effektiv.

.

.

Mens du var åpen for sansing når du skannet auraen, du ta en mer aktiv rolle når du forsegler lekkasjer eller rifter. Når du beveger hånden over lekkasjen/riften, du visualisere at denne blir reparert mens du utfører bevegelsen. Når du beveger hendene mens du forsegler en lekkasje for eksempel, du ha som intensjon og sanse at auraens første lag der hvor lekkasjen har oppstått blir forseglet og tett at svakheten eller ”tynnheten” i energifeltet dette punktet får ny energi, blir støttet og reparert mens du beveger hånden over det. Du sanse og bli denne forseglingen og reparasjonen av det auriske energilaget se energien som et lag under hånden din som reparerer lekkasjen eller riften denne måten. Det er energien i din hånd, kombinert med din visualiseringsevne som gjør denne teknikken effektiv ditt indre øye styrer energiflyten gjennom hånden din for å forsegle auralaget det punktet.

.

Når du forsegler en rift, du samme måte sanse at det auriske feltet smelter sammen og lukkes, sånn at åpningen eller riften blir forseglet og tett. Energien i hånden din i samarbeid med visualisering for ditt indre øye, vil reparere det skadete området. Når du forsegler lekkasjer eller rifter, glatter du dem ut og kantene smeltes sammen ved å bevege hånden beskrevet måte mens du visualiserer at riften blir reparert den måten. Forsegle dem og lukk dem med din bevissthet, sånn at feltet blir reparert og helt igjen slik at energi ikke kan forsvinne fra området. Å forsegle en lekkasje eller rift denne måten tar vanligvis bare et øyeblikk eller to.

.

Lekkasjer opptrer vanligvis i det første auralaget, og er mest vanlig over ledd, og rifter er også mest vanlig å finne i de nederste lagene i auraen. I disse tilfellene er ovenfor beskrevne prosedyre til stor hjelp. Det kan likevel være tilfeller hvor riftene i feltet er lokalisert lengre ut i auraens lag – riftene begynner i det første laget men utvider seg helt ut i andre, tredje og til og med til høyere lag i auraen. I disse tilfellene må du forsegle riften i hvert av lagene som det finnes:

.

Etter at du har forseglet det første laget, beveger du hånden litt lengre ut fra kroppen og forsegler samme måte som over, for hvert lag du finner riften. Etter at du har forseglet det første laget med håndflaten 8-10 cm over kroppen for eksempel, kan du behøve å flytte hånden 8-10 cm lengre opp og forsegle det neste nivået eller laget. Noen ganger behøver du å gjøre dette enda en gang ytterligere 8-10 cm opp til det tredje laget i auraen, og kanskje også enda høyere. Du vil intuitivt forstå og sanse når slike rifter er tilstede og hvor høyt opp de forsegles. Det er mulig at en rift utvider seg opp til et hvilket som helst lag i auraen, og slike rifter en ganske vanlig å finne. Du være åpen for intuitiv veiledning, til å sanse når dette er tilfellet, og forsegle alle lagene høyt opp som nødvendig.

.

Forsegling av lekkasjer og rifter utføres vanligvis med en hånd av gangen. Selv om du kan velge å bruke den høyre hånden til å begynne med, kan begge hendene med litt øvelse bli like effektive til å forsegle lekkasjer eller rifter. Man holder begge øynene åpne når man utfører denne teknikken.

Fortsett å forsegle alle lekkasjer og rifter som du har oppdaget i pasientens energifelt ved hjelp av denne teknikken.

.

Små rifter kan oppstå over chakraene. Det er ikke chakraet som er revet i stykker (det er en svært sjelden tilstand) men auralaget eller lagene over chakraet. Det er et annet resultat av emosjonell eller mentale traumer. Når dette oppdages, må healeren forsegle riftene som vanlig.

.

Opprettholde gjennomsiktighet:

.

Når du forsegler lekkasjer og rifter, som med alle håndteknikker som læres i dette Chios kurset, er det viktig å være åpen til og oppmerksom på energiens og aurafeltets unike natur og ikke distansere seg fra energiflyten mens man jobber med den. Selv om hendene er instrumentet du bruker, så husk at under skanning, forsegling av lekkasjer og rifter, aura rensing, løse opp blokkerte chakra, korrigering av energiflyt og til og med under håndspåleggelse, så bruker du egentlig hele din væren gjennom hendene. Du må være åpen, og handle som en fullendt enhet mot hele energifeltet du henvender deg til, og ikke bare tenke at det er bare hendene alene som arbeider med et lite område av energi. Det er

.

.

nødvendig å sette til side din selvbevissthet (den daglige bevisstheten), bevisstheten om hendene og alle aspekter av ditt verdslige selv, og søke å arbeide som en klar kanal når du utfører healing teknikkene eller leser din pasient. Du utøver teknikkene, eller leser og ser på auraen til pasienten med hele din bevissthet, bruker din øyne og hender osv. Dette kalles ”gjennomsiktighet”. Det er viktig å forstå at healing og alle healingsteknikker er utført med hele tilstedeværelsen av healerens høyeste bevissthet, hele tilværelsen og høyere selvet til healeren og til pasienten. Dyrk denne kvaliteten hos deg selv, etter hvert som du lærer og øver på de spesielle teknikkene i dette nivået.

.

RENSING AV AURAEN

Det er avgjørende for helsen til pasienten at flyten av energi i energifeltet er uten forstyrrelser eller korrupsjon fra stagnert, usunn og urene energier som kan blokkere den normale flyten. Hvis du har oppdaget slike energiurenheter i auraen til pasienten din, kan de bli renset og fjernet fra pasientens felt ved å bruke en prosedyre som vi kaller aurarensing.

.

Denne teknikken utføres over forskjellige deler av kroppen hvor disse energiurenhetene vanligvis oppstår, og over chakra når det er indikert. Aurarensing går ut på å bruke hendene, særlig fingrene for å fjerne uønskede energier fra de laveste lagene i energifeltet.

.

Når du utfører en aurarensing, beveges hendene i et spesielt mønster – de ”dras ut” bort fra kroppen til pasienten, og fjerner de auriske energiurenhetene fra feltet under bevegelsen. Denne bevegelsen utføres på en sakte, hensiktsmessig måte – du må konsentrere deg om selve akten under aurarensingen. Å rense bort auriske energiurenheter som du har oppdaget:

.

AURARENSING

.

.

Plasser hendene dine med håndflaten ned over det første området som du skal rense, hold fingrene moderat spredt (lengre fra hverandre enn når du skanner). Fingrene skal holdes rett ut fra håndens nivå eller holdes ut litt over håndens nivå. Hånden skal i begynnelse av ”dra utbevegelsen” være omtrent 2 cm over kroppens overflate (når de renser det første laget), og slutten av bevegelsen skal de være omtrent 30 cm over overflaten, hele bevegelsen skal ta omtrent 5 sekunder. Hånden kan slappes av litt sånn at fingrene henger vidt nedover, og skal hånden returneres til utgangspunktet, 2 cm over kroppen.

.

Når du utfører den oppadgående bevegelsen, visualiser, ha intensjon om at de auriske urenhetene fjernes. Din hånd og dens utspredte fingre har sitt eget auriske felt, som opptrer som en magnet som tiltrekker seg negativ og skadelige energier fra pasientens felt der de oppholder seg nær kroppsoverflaten. Urenhetene hefter seg til hendene dine (særlig håndflaten og undersiden av fingrene), og de frigjøres fra pasientens felt når du drar hendene oppover.

Når de kommer bort fra kroppen, mister de sin ladning, og sin evne til å hefte seg til energifeltet til pasienten. Urenhetene oppløser seg, dør og har ikke lenger noen effekt

.

.

pasienten. Når du utfører bevegelsen som beskrevet over, føl energien i din hånd og fingre, føl feltet rundt fingrene dine når de utvider seg og vokser seg sterke, og visualiser, føl at urenhetene trekkes mot fingrene dine og ha en klar intensjon om at de gjør det, dra og rens bort de uønskede energiene mens du drar hånden utover. Separer og fjern urenhetene fra pasientens felt mens du bruker denne bevegelsen sammen med intensjonen om og visualiseringen av at de fjernes. Du kanskje ser for ditt indre øye eller med dine fysiske øyne, at det eteriske feltet rundt hendene og fingrene dine utvider seg og fanger de uønskede energiene og fjerner dem. Over hvert område kroppen hvor det finnes energetiske urenheter, du gjenta denne bevegelsen mange ganger som det trengs for å rense dem bort det vil vanligvis være nødvendig med 2 10 gjentakelser av denne bevegelsen og ta mellom ett og tre minutter, avhengig av hvor mye energiurenheter som skal fjernes hvert område. Noen healere liker å ”riste” urenhetene av hånden etter at hånden er helt uttrekt fra kroppen, før de gjør neste ”uttrekksbevegelse”.

.

Aurarensing gjøres med en hånd av gangen. Det kan gjøres med høyre hånden til å begynne med hvis ønskelig, ettersom det vanligvis er mest effektivt i starten, men begge hendene vil bli like effektive etter litt øvelse, til å fjerne urenheter med. Det gjøres med øynene åpne. Bruk denne teknikken til å rense bort urenheter i alle områdene av auraen hvor du oppdager dem, et område eller en sone om gangen.

.

Denne behandlingen vil behøves gjentatt over forskjellige deler av hele kroppen. Energiene du vil rense er energier som har stagnert og kan vise seg som sølete, tykke eller misfargede energieer som blokkerer den frie flyten av klar og ren energi. Disse energiene eksisterer som soner eller områder av stagnerte energiopphopninger nær kroppens overflate – de er bundet til kroppen – likevel kan de utvide seg og gå en kort vei inn i kroppen og kanskje ut i det auriske feltet en kort avstand også. Å utøve ”uttrekksbevegelsen” som beskrevet over hvor hånden starter 2 cm over kroppsoverflaten, gjør at du kan fjerne disse blokkeringene, fordi porsjoner av områder med stagnert energi som er like under eller over kroppen er bundet sammen i en sone som et hele – det er en blokk – og vil bli fjernet som et hele når hele blokken er fjernet. I andre tilfeller kan energiurenhetene eksistere i noe avstand ut fra kroppen, likevel kan de assosieres med og er budet til områder med energiurenheter nær kroppsoverflaten. I disse tilfellene, kan disse ytre energiurenhetene også fjernes når blokken nær kroppsoverflaten fjernes – utfør uttrekksbevegelsen som normalt.

.

Du vil også finne at aurarensning ofte kan være nødvendig over spesielle chakra, for å fjerne stagnert energi eller misfargede energier over dem. Det 7., 4., og 2. chakra er særlig utsatt for denne typen stagnerte energier. Når du utfører aurarensning over chakraene, vær oppmerksom på at du også kan glatte ut energiflyten i chakra. I noen chakra kan du oppdage noe som ser ut som forgiftet energi, og du kan korrigere dette ved å dra ut urenheten og glatte over flyten på samme tid. Dra ut hendene oppover over chakra som om du renser og glatt ut flyten i den traktformede flyten av energi som er over chakraets senter.

.

Å LØSE OPP BLOKKERTE CHAKRA.

.

Det er grunnleggende for den energetiske helsen til pasienten at den oppadgående flyten av energi gjennom chakrasystemet, og flyten av energi inni og gjennom hvert chakra opprettholdes. Hvis du har sanset at et chakra er blokkert – at energien stopper sin normale flyt i et chakra – så er det mulig å gjenopprette den sunne oppadgående energiflyten.

.

Å løse opp en blokkering i et chakra gjøres under den vanlige runden av håndspåleggelsen – med hendene på chakra i den samme posisjon og på samme tid som en vanlig håndplassering over chakraet. Når du har oppdaget et spesielt blokkert chakra så kan du rense det på følgende måte:

.

Mens du legger hendene over chakra punktet under den vanlige behandlingen, visualiser det riktige symbolet (se diagram) den riktige måten gjennom hele den tiden du behandler dette chakra, og samme tid visualiserer du og har en intensjon om at blokkeringen i den oppadgående flyten av energi, blir fjernet visualiser at energien flyter oppover gjennom ryggraden i dette chakra punktet gjennom chakraet, blokkeringen som finnes der fjernes mens energien flyter gjennom. Det er mulig at du synes at det er lettere å visualisere symbolet og chakra rensingen med øynene lukket til å begynne med. Med litt øvelse i denne teknikken, blir du i stand til å visualisere riktig måte med øynene åpne, noe som er ønskelig.

.

Hvert symbol er relatert til en spesiell type energiflyt, og denne energetiske natur av symbolene relaterer til chakraene på denne måten. Det første, andre og tredje chakra for eksempel, har et forhold til Sirkelens natur i sin energetiske funksjon. Det fjerde, femte og sjette chakra, har et forhold til den energetiske naturen til Triangelet. Det

sjuende chakra har et nært forhold til Stjernens natur. Å forstå den energetiske naturen til disse symbolene (og likedan til hvert av de korresponderende chakra) gjennom visualisering kombinert med visualisering av chakrarensingen, gir den gode effekten av denne teknikken – energiens flyt gjennom chakraet er renset og blokkeringen er fjernet. Hvis du har oppdaget at der er en blokkering det første chakraet må det behandles litt forskjellig, ettersom det å plassere hendene på det korresponderende kroppsområdet (kjønnsorganene) ikke gjøres. Hendene til enhver person er mottakelige kanaler for kroppsenergi, og pasientens hånd kan bli brukt til å behandle dette området. Behandle første chakra slik:

.

Legg dine hender pasientens hender med hver av dine håndflater pasientens håndflate. Når du sender inn energi, visualiser Sirkelen, og visualiser ha intensjon og sans at det første chakraet renses. Dette vil ikke bli fokusert som det ville blitt med en direkte håndplassering, men vil gi en betraktelig hjelp.

.

Som diagrammet over viser, er symbolene også assosiert med områder på kroppen. Sirkelen er assosiert med magen under diafragma muskelen (pustemuskelen over brystkassen ned til enden av ribbeina) Triangelet med området over diafragma opp til tredje øye, og Stjernen med kronen av hodet. Visualisering av det riktige symbolet under håndplasseringen ved en vanlig behandling på områder kan du også gjøre. For eksempel, når du behandler problemer med nedre mageområde så kan visualisere Sirkelen når du plasserer hendene på tilleggsområder utenom chakraplasseringen etter at du har behandlet chakra. Bruken av disse symbolene under behandling av posisjoner, utenom det å løse

.

.

opp blokkerte chakra, er ikke nødvendig på de fleste pasienter, men likevel kan du føle at det vil hjelpe for en spesiell tilstand som du oppdager, og da skal du bruke det. Det kan interessere deg å vite også, at selv om et symbol dominerer spesielle områder på kroppen, så er også elementer av de andre tilstede.

.

AURA LADING

.

Selv om det ikke oppstår hos de fleste pasienter er energitømming eller energiuttynning en alvorlig tilstand som virker på hele livsprosessen til pasienten og gjøre pasienten mer utsatt for sykdommer og problemer. Det kan også påvirket effektiviteten til hvilken som helst healing som pasienten får.

.

Denne tilstanden kan bli korrigert ved hjelp av en prosedyre vi kaller auraladning, hvor vi lader det uttynnede området i auraen og tilfører energi. Mens den vanlige utførelsen av energiforsterking til chakraene gjennom håndspåleggelses- prosedyren også tilfører energi til auraen, så er auraladning en mer direkte og spesifikk måte å gi tilleggsenergi til auraen og innholdet i auraen selv når det er uttynnet eller tømt i et område.

.

Selv om auraladning ikke er påkrevet for alle pasienter, så vil det være mange pasienter som vil ha stor nytte av det, særlig dem som har tilstander som truer livsenergien, for eksempel depresjon, kreft, AIDS, hjertesykdommer og mange andre alvorlige tilstander. Du vil finne at det er nødvendig med auraladninger for dem som har en alvorlig sykdom, og det vil gi en revitalisering og følelse av velvære som er nødvendig for å sette i gang en healing prosess for disse personene. Det er også nyttig for dem som ”bare” er ”nedkjørt” og kan forhindre at sykdommer oppstår, og gi et økt velvære for dem også.

Slik lader man auraen til pasienten:

.

Plasser hendene dine suksessivt kroppen som vist i diagrammet, begynn med føttene. I hver posisjon, skal høyre håndflate ligge i posisjonens nedre plassering, mens den venstre ligger i posisjonens øvre del. I posisjon 1 for eksempel, skal den høyre håndflaten ligge over fotsålen til pasientens høyre fot, mens den venstre håndflaten skal ligge oppå høyre kneet til pasienten.

.

Begynn med den første posisjonen som vist og kanaliser energi inn i pasienten, men overfør energien en litt annerledes måte en til vanlig. Overfør energi en mer intens måte nesten som om du utstråler energi som går inn i pasienten og hans/hennes energifelt, for å lage et bånd mellom de to. Utstrål energi likt fra begge hendene dine og inn i pasienten og hans/hennes energifelt. Sans at du er pasienten og hans/hennes energifelt mens det fylles opp med energi. Visualiser båndet mellom pasienten og hans/hennes energifelt området du behandler og visualiser at aurafeltet i området fylles og utvides av energi.

.

Overfør energi til pasienten denne måten i ett eller to minutter, eller til du får en følelse av fullbyrdelse eller av at energiflyten avtar og slutter. beveger du deg til posisjon 2 plasser din høyre håndflate under foten fotsålen til pasienten og din venstre håndflate over det venstre kneet. Overfør energien igjen samme måte, hvor du søker å lage et bånd mellom pasienten og hans/hennes energifelt mens du visualiserer at feltet fylles opp og

utvider seg. Fortsett å behandle denne posisjonen til du får en følelse av fullbyrdelse eller/og at energiflyten avtar, forsikre deg også om at det er balanse mellom begge sider du har behandlet til nå.

.

.

Etter at du har avsluttet behandling av denne posisjonen, fortsett å behandle pasienten i de posisjoner og den rekkefølge som er vist tegningen, i hver posisjon overfører du energi den rette måten til du føler at den posisjonen er fullbyrdet hver posisjon krever omtrent 1-2 minutters behandling, selv om noen posisjoner kan kreve mer avhengig av din pasients unike behov. Når du går fra en side til den andre vei oppover, behandler du til du føler at en balanse mellom de to sidene av kroppen er oppstått led energien oppover kroppen med vilje og den måten at det er balanse mellom begge sider. De eksakte håndposisjoner kan varieres

noen healere kan foretrekke å legge til armene for eksempel men det er vanligvis ikke nødvendig.

.

Ettersom du behandler oppover kroppen til pasienten og bruker denne teknikken, kan du sanse at auraen til pasienten lades opp og du kan kjenne at energien ståler ut når den fylles opp. Du kan se for ditt indre øye eller med øynene dine at auraen fylles, lysner og utvider seg. Det er den intense overføringen av energi til pasienten på denne måten, mens du visualiserer båndet mellom pasienten og hans/hennes energifelt, og påfyllingen og utvidelsen av feltet som styrer energien til å fylle og lade auraen på denne måten.

.

Lokale aura ladninger:

.

Noen ganger kan du oppdage at det er bare noen områder som trenger oppladning fordi bare spesifikke områder er uttynnet eller tømt for energi. Det er ikke en spesielt vanlig situasjon, men noen ganger kan leddene i armer eller ben – særlig de nedre delene vise en tilstand av uttynning i aurafeltet, selv om auraen ellers er vital og ikke særlig uttynnet eller tømt for energi. Denne tilstanden kan rettes på ved hjelp av lokal ladning av auraen.

.

For energiuttynning i nedre del av bena, lad fra foten til kneet (posisjon 1 og 2) og fra kne til hofteledd dersom du føler det er nødvendig. For energiutladning i nedre del av armene, lad hver arm fra hånden til albuleddet, ved å plassere høyre håndflate mot håndflaten til pasienten og den andre håndflaten mot innsiden av albueleddet til pasienten. Albue til skulderposisjon kan også bli brukt hvis det behøves.

Armene kan også bli ladet på denne måten under en full auraladningsbehandling, hvis du føler at det kan være til nytte, men til vanlig er ikke det nødvendig.

.

KORRIGERING AV ENERGIFLYTEN.

.

Under din mottakelse av klarsynt informasjon og veiledning, kan du ha oppdaget en generell energiforstyrrelse i hele energifeltet til pasienten din. En global forstyrrelse i energiflyten er det om hele feltet til pasienten er forstyrret og hvor den generelle energiflyten i auraen er ujevn og tilfeldig. Denne tilstanden er ofte midlertidig, men den er skadelig for den energetiske helsen til pasienten og kan bli behandlet ved bruk av Stjernen på det 7. chakra på en spesiell måte. Slik korrigerer du energiflyten for pasienten din:

.

Sitt eller knel ved baksiden av hodet til pasienten slik at skuldrene dine er omtrent høyde med pasientens hode. Når du sitter vendt mot pasientens hode denne måten, hold hendene dine ut foran deg sånn at dine fingre er vidt bøyde men med håndflatene åpne og vendt fra deg mot hodet til pasienten. Plasser fingertuppene dine kronen pasientens hode med tommelfingrene vendt nedover, håndflaten peker rett mot pasientens kropp (bort fra deg) men håndflatene skal ikke

berøre hodets overflate. Det skal være omtrent 4 cm avstand mellom fingertuppene den ene hånden og fingertuppene den andre hånden.

.

Visualiser Stjernen mens du sender energi mot hele kroppen til pasienten. Energi vil flyte fra dine håndflater og fingertupper selv om håndflatene ikke berører hodet til pasienten. Mens du visualiserer Stjernen og sender energi, visualiser samtidig mens

du har intensjon om og sanser at du glatter ut hele energifeltet det blir en jevn og harmonisk flyt. Prøv å smelte sammen med og bli selve flyten av energi i auraen hos pasienten din mens du øver deg denne posisjonen og teknikken. ”se” for ditt indre øye at energien blir korrigert til et jevnt og harmonisk mønster av energiflyt gjennom hele energifeltet bli denne myke jevne flyten. Send energi denne måten i 1 2 minutter mens du visualiserer Stjernen og en myk, jevn energiflyt. Å ha øynene lukket kan gjøre det lettere å visualisere til å begynne med, men etter hvert bør du lære deg å visualisere dette med øynene åpne.

.

Stjernen har evnen til å fungere som en kanal som trekker energi fra en høyere bevissthet inn i denne verden. En visualisering av Stjernen, kombinert med visualisering av en myk og harmonisk energiflyt i auraen til pasienten, fokuserer denne høyere energien inn i energifeltet til pasienten, gjennom det 7. chakra (som også korresponderer med den høyere bevissthet) og gir en kraftig korrigering av energiflyt i hele energifeltet.

.

Lokal korrigering av energiflyt:

.

Det er mulig at en energiforstyrrelse kan være lokalisert til et spesielt område av kroppen, snarere enn til hele energifeltet. Ofte, men ikke alltid, kan dette bli lokalisert et sted over torso (mellom skuldrene og hoftene). Du kan ha oppdaget dette intuitivt eller visuelt. I disse tilfellene kan du bruke håndposisjonen som beskrevet over, og mens du visualiserer Stjernen, så se for ditt indre øye, sanse og ha intensjonen om at energien i dette området glattes ut og flyter jevnt. Visualiser deg selv og at du

.

.

smelter sammen med energiflyten som beveger seg i en ukorrekt retning eller ujevnt, men fokuser spesielt på det plagede området, ved å utføre denne visualiseringen mens du sender framover energi fra dine håndflater til pasientens kropp.

.

TILLEGGSTEKNIKKER TIL HÅNDSPÅLEGGELSE PROSEDYREN.

.

Det fins noen tilleggsteknikker som du kan bruke sammen med serien av håndposisjoner (håndspåleggelsesprosedyren) som du lærte i Chios 1:

.

Å bli mer bevisst på kroppens energier under håndspåleggelse prosedyren:

.

Når du behandler pasienten med de forskjellige håndposisjonene under håndspåleggelse prosedyren, er det fint å begynne å bli mer oppmerksom på kroppsenergiene til pasienten din. Nå som du har fått den

2.Chios innvielsen er hendene dine blitt mer sensitive til energiflyten. Du vil oppdage at det ikke bare gjelder når du gjør håndspåleggelsesprosedyren, men også i følelsene i hendene dine når du overfører energi inn i pasienten din under de forskjellige håndposisjonene.

.

Når du overfører energi, kan du oppdage at du blir mer og mer oppmerksom på de fine fornemmelsene i hendene dine, og du kan også motta intuitiv informasjon som viser detaljer av meningen med det du opplever under behandlingen. Uregelmessigheter av forskjellige slag, mens din pasient mottar energi, kan gi deg mer informasjon angående tilstanden til deres energifelt. Dette, som i alle andre metoder hvor du mottar informasjon om tilstanden til pasienten din, kan hjelpe deg med å lære og føle energiene til kroppen, og veilede deg i arbeidet ditt. Det er nyttig å sanse kroppsenergien til pasienten på denne måten mens du bruker de vanlige håndposisjonene, og også mens du bruker tilleggsposisjonene som er beskrevet nedenfor. Dette vil hjelpe deg, ikke bare til å lære mer om tilstanden til hvert enkelt individ, men også til å utvikle en generell kunnskap om energiene som er til stede i menneskers kropp.

.

Skulderposisjonen:

.

Denne posisjonen utføres mens du står bak hodet til pasienten i begynnelsen av behandlingen:

.

Plasser hendene dine pasientens skuldre slik at de er mellom nakken og den ytre enden av skulderen. Overfør energi i flere minutter, og tillat energien å flyte fritt inn i pasienten og tillat deg selv å slappe av og begynne å knytte bånd med og sanse kroppsenergien til pasienten din.

.

Denne posisjonen kan bli utført i begynnelsen av en behandling hvis du ønsker, fordi det verdifullt for pasienten ettersom han/hun lettere greier å slappe av og få tillitt til deg. Det tuner også healeren inn på pasientens kropp. Det er ikke en nødvendig posisjon for healing, men det hjelper til på den beskrevne måten. Det er en fin måte å starte på, særlig hvis du har sanset at pasienten din er litt nervøs eller hvis du føler at det er litt vanskelig å knytte et bånd til og sanse pasientens energifelt.

.

Bruk av Stjernen på det 7. chakra:

.

Du kan om du ønsker, bruke Stjernen når du skal heale på det 7. chakra under den vanlige prosedyren med håndspåleggelse:

.

Visualiser Stjernen når du behandler det 7. chakra under den vanlige runden med håndposisjoner. Det 7. chakra korresponderer med den aller høyeste bevissthet og det er en kraftfull rensing som skjer når du bruker Stjernen denne måten.

.

Stjernen representerer en kanal mellom den lavere og høyere verden (inkludert, men ikke begrenset til vårt lavere og høyere selv). Å behandle det 7. chakra på denne måten, ved bruk av Stjernen som en kanal, renser hele vår spirituelle væren og vår spirituelle prosess. Den energetiske naturen til Stjernen er relatert til det 7. chakras natur, gjør behandlingen av 7. chakra mye mer effektiv og forbinder pasienten til hans/hennes spirituelle essens. En slik rensing passer fint sammen med resten av healing prosessen, det er et svært effektivt tillegg til din healing behandling.

.

.

Jording:

.

Denne posisjonen brukes til å føre mer energi inn i auraen og til å jorde pasienten. Det er forfriskende å balanserende for pasienten, og på sett og vis så kan det bli sett på som en enklere metode av auraladningen, på den måten at energi tilføres auraen og auraen blir balansert. Mens auraladning bare er påkrevd hos noen pasienter, kan denne posisjonen være nyttig for alle – særlig for dem som du føler ikke her tilstrekkelig jordet. Jording utføres på følgende måte:

.

Stå ved føttene til pasienten mens han eller hun ligger behandlingsbenken. Plasser hendene dine slik at chakraene i dine håndflater er sentrert over de mindre chakraene i midten av fotsålene til pasienten din. La hendene dine hvile fotsålene. Overfør energi inn i pasienten gjennom føttene, visualiser energien som kommer opp fra jorden, inn i din kropp, og ut av hendene dine, inn i føttene til pasienten din, gjennom pasientens kropp og fyller opp din pasient med energi. Sans og visualiser en link mellom din pasient og Moder Jords indre mens du gjør dette.

.

Dette er en svært nyttig teknikk fordi det gir ekstra energi inn i auraen, balanserer de to sidene av den og gir en sunn forbindelse mellom pasienten og Moder Jord. Det er særlig nyttig å bruke denne teknikken til pasienter som ikke er tilstrekkelig jordet, ettersom denne prosessen virker slik at den jorder pasienten til den fysiske verden.

.

Rensing av energikanalen langs ryggsøylen:

.

Det er en sentral kanal som går langs ryggraden – en energikanal som leder energien gjennom chakrasystemet. Denne energikanalen er derfor en svært viktig del av kroppens energisystem. Å rengjøre og rense denne energikanalen er fordelaktig for pasienten, og dette gjør vi med en teknikk vi kaller rensing av energikanalen langs ryggsøylen. Dette gjør vi helt til slutt etter en behandling, når pasienten ligger på magen. Utfør teknikken slik:

.

Plasser din høyre håndflate over baksidekomponenten til det 2. chakra og din venstre håndflate over baksidekomponenten til det 5. chakra og la energi flyte gjennom begge hendene og inn i pasienten. Mens du sender inn energi, ”se” at energien går opp og ned langs ryggraden, at den vasker opp og ned langs ryggraden. Energien fra begge hendene reiser både opp og ned fra håndens plassering, og der energien møtes slutter den ikke, men fortsetter videre i begge retninger mens vasker og renser den sentrale energikanalen.

.

Rensing av denne energikanalen er en strålende rensing av den svært viktige sentrale energikanalen, og er en ypperlig avslutning på behandlingen.

.

LÆRE Å SE CHAKRA FARGENE.

.

Du kan hvis du ønsker begynne på denne avanserte øvelsen for å se chakrafargene, det er også en hjelp for å få mer hjelp til motta informasjon om tilstanden til pasienten din. Dette er en valgfri øvelse. Det er ikke nødvendig å prøve å se chakrafargene for å gi en effektiv behandling på dette nivået, men du kan likevel finne det interessant å prøve.

.

Som du vet har hvert av chakraene sin spesielle farge som de er assosiert med, fra rødt for rotchakra til fiolett for kronechakra, og når de er sunne viser de en sterk og sunn glød av sin opprinnelige farge.

Usunne chakra ser misfarget, falmet, vannig eller oljete ut. Et chakra som framstår på denne måten er mangelfulle i sin energetiske funksjon og trenger ekstra behandling. I usunne chakra er det vanlig å se mørkere områder eller farger / kontraster som ikke virker tiltrekkende på behandleren. Som ved auraen, så indikerer klare og friske farger i chakraene en sunn tilstand, mens usunne og uklare farger indikerer urenheter og uønskede tilstanden. Begynn å lære deg å se chakra fargene ved hjelp av følgende teknikk:

.

Lære å se chakrafargene

.

Når du utfører den vanlige håndspåleggelse prosedyren framsiden av kroppen, sjekker du ut fargen chakra ved å observere for ditt indre øye først, den svake fargekontrasten huden baksiden av hånden din når du legger hånden over et chakra. Fargen som reflekteres huden din vil være fra pasientens eget chakrafelt, og gjenspeiles huden din, svakt farget. Dette kan sees når du lærer ved å utføre in intuitiv lesing;

.

konsentrer deg krot om huden baksiden av den høyre hånden din som er sentrert over chakraet under den aktive fasen, deretter ser du bort (som når du bruker fokuseringsteknikken for å se auraen) mens du gir slipp og defokuserer inn i en mottakelig fase.

.

Du kan fortsatt ”se” huden baksiden av hånden din for ditt indre, men kan du også motta et inntrykk av fargen, sterk, ren, svakere, mørkere eller misfarget med urenheter overflaten av huden baksiden av hånden din.

.

Se tilbake overflaten av din høyre hånd og prøv å bekreftet fargekontrasten som du for ditt indre øye, akkurat som når du øver deg å se auraen. Den generelle gløden av chakrafargen inkludert eventuelt urenheter eller misfarging vil framtre som en svak men

.

.

gjenkjennelig kontrast for ditt indre øye først, deretter for dine fysiske øyne også. Det er ikke sikkert at du ser noe farger chakraene til å begynne med det kan kreve en god del øvelse. Etter øvelse vil du allikevel bli i stand til å se fargene chakraene direkte, uten å følge alle stegene i øvelsen fordi fargene vil uanstrengt komme for dine fysiske øyne. Farger som ikke tilhører chakraet kan også forekomme du vil lære deg mye om fargene og hva de betyr i Chios trinn 3.

.

Dette er en god teknikk å begynne å ta med i dine behandlinger, hvis du ønsker. Bare kort begynn å tilegne deg litt kunnskap om fargen til hvert chakra mens du behandler på vanlig måte. Du vil få inntrykk av chakrafarge, kanskje inkludert indikasjoner på urenheter etter hvert som du flytter hendene dine til de forskjellige posisjonene over chakraene. De chakra som har en svak eller dårlig fargekontrast kan bli behandlet med litt ekstra energi under håndplasseringene for å hjelpe til med å få tilbake sin glød. Du kan være i stand til å se forandringer i gløden og arbeide med å gjenopprette den.

.

Etter hvert som du blir mer oppmerksom på chakra fargene, kan du også få informasjon om den når du leser auraen til pasienten din i starten av behandlingen, eller som inntrykk når du ser på energifeltet.

Vær åpen for chakrafargene og du vil snart få informasjon om dem på forskjellige tidspunkt underveis i behandlingen. Kombiner alle dine måter å sanse tilstanden på for å få en fullverdig sans av tilstanden til chakraenes tilstand og behandle i samsvar med det du finner.

.

BRUK AV LYS I HEALING.

.

Hvis du ønsker kan du begynne å innarbeide bruk av lys i behandlingene dine. Dette er også en frivillig tilleggsteknikk – det fins healere som ikke bruker lys men som likevel gir fullverdige behandlinger. Det er likevel mulig at du allerede har fått trangen til å bruke lys. Du kan ha begynt å ”se” lys mens du kanaliserer energi. Hvis du føler at det er naturlig for deg å bruke lys – hvis du føler deg tiltrukket av tanken på det – er det svært nyttig for deg å begynne å bruke det under behandlingene dine:

.

Begynn med å visualisere en sky av lys under hendene dine mens du utfører den vanlige prosedyren med håndspåleggelse. Lyset kan opptre for ditt indre øye enten som en blek hvit, eller et blekt lys som er blålig hvitt. Bruk hvilken som helst av disse variasjonene som er naturlig for deg. Se lyset som et lag av lys rundt hendene dine, men uten at det stråler ut fra dem, og at en sky av lys samler seg under håndflatene dine, fortsatt uten at det stråler fra hendene, og at denne skyen går igjennom kroppsoverflaten og inn i pasienten din. Dette vil kreve riktig visualisering, se for ditt indre det bleke hvite lyset rundt og under hendene denne måten mens du lar energien overføres inn i pasienten. Å visualisere lyset denne måten øker kraften din og evnen til å kanalisere energien en fordelaktig måte. Vær åpen og forbli åpen for å kanalisere energien mens du visualiserer lyset gjør begge deler en gang.

.

Du kan bruke lyset til andre ting også, hvis du føler det komfortabelt. I stedet for å se lyset på hvert chakra mens du holder over det, kan du begynne å bruke lyse mens du korrigerer forskjellige energidefekter i aura og chakra. Å gjøre dette vil øke effektiviteten av behandlingen og teknikkene du bruker betraktelig.

.

Når du forsegler lekkasjer og rifter ved hjelp av lys, for eksempel, kan du utføre teknikken som vanlig, og i tillegg visualiserer du et strålende lag av lys rett under de åpne håndflatene dine mens du tetter igjen og forsegler lekkasjene og riftene. Det blir nesten som en kirurg bruker en laser.

.

Å behandle blokkerte chakra ved hjelp av lys, utfør teknikken som vanlig men visualiser også skyen av lys under hendene dine og samme tid visualiser det riktige symbolet laget av lyset. Se også lyset mens energien flyter inn i og oppover i chakrasystemet og løser opp blokkeringene. Se lyset som energi som om det flyter fritt gjennom et rent og klart chakra, og visualiser at chakraet renses denne måten. Å bruke lys denne måten mens du løser opp og renser chakra, vil øke effektiviteten av behandlingen du gir.

.

Å korrigere forstyrrelser i energiflyten ved hjelp av lys, visualiser at lyset flyter mykt gjennom kroppen mens det fjerner uregelmessigheter og visualiser samtidig Stjernen som er laget av lyset. Se lyset som en energiflyt i kroppen, at det flyter mykt og harmonisk. Hvis forstyrrelsen i energiflyten er lokalt et område, fokuser din visualisering av lyset mot det området, se lyset som en energiflyt og at området blir gjenopprettet og får tilbake sin naturlige, og sunne flyt.

.

Det kan være enklere for deg å lukke øynene i begynnelsen for å lære deg å visualisere lyset på denne måten mens du utfører den vanlige prosedyren av håndposisjoner og legger til de nye teknikkene, men etter litt øvelse vil du kunne gjøre det like lett mens du har øynene åpne. Noter deg at bruken av lys ikke er nødvendig under auraladning eller når du fjerner auriske urenheter.

.

Du kan visualisere lys etter eget forgodtbefinnende under dine vanlige behandlinger. Om du ønsker kan du bruke det på hver chakra posisjon, eller spare det for å bruke det under korreksjon av energidefekter i problemområder i pasientens energifelt. Du kan bruke det mens du utfører rengjøring av kanalen langs ryggraden for eksempel, da visualiserer du at lyset vasker gjennom ryggraden. Det er

.

.

også særlig fordelaktig og viktig å bruke lys over syke områder og påvirkede chakra i samsvar med beskrivelsen av hvordan du behandler bestemte sykdommer til slutt i denne kursmanualen.

.

Bruken av lys øker effektiviteten av kanaliseringen av energi og korrigeringen av energetiske defekter. Det er fordi lyse kan bli tenkt på som en mer raffinert og forfinet form av energien. Mens du visualiserer lyset, ledes energien – særlig i forhold til å visualisere energien alene. Når du visualiserer at lyset forsegler og tetter igjen en rift i pasientens auriske felt for eksempel, så ledes det på en kraftfull måte for å heale bruddet i energifeltet. Ikke se på lyset og energien som separate ting – se på dem som samme – lys og energi er helt det samme.

.

Øv deg på å se chakraenes farger, på å se på auraen og på å bruke lys i ditt healing arbeid. Det er utmerkede forberedelser for Chios Nivå 3.

.

.

AVSLUTTE BEHANDLINGER.

.

Avslutt behandlingene med å stå et øyeblikk og visualiser at energiflyten stopper opp. Se at energiflyten stenges; stille for å stoppe flyten.

.

Bruk deretter en stille visualisering av Sirkelen for å forsegle overføringen av energi. Det gir en følelse av fullbyrdethet å returnere til startpunktet, og gir også en hyllest til sirkulasjonen av flyten av universell livsenergi.

.

NIVÅ 2 BEHANDLINGSPROSEDYRE – SAMMENDRAG

.

1)kalle inn energi ved hjelp av symbolene
2)Intuitiv lesing av det auriske felt / ”SE” på auraen
3)Skanning
4)Integrert forståelse av behandlingsbehov
5)Forsegling av lekkasjer og rifter i auraen
6)Aura rensing
7)Håndposisjoner
a)Skulderposisjon (frivillig)
b)7 chakra (bruke stjernen)
c)korrigering av energiflyt om nødvendig
d)6. chakra
e)5. chakra
f)4. chakra – framside
g)3. chakra – framside
h)2. chakra – framside
i)armer og ben (frivillig)
j)tilleggsområder du har funnet som behøver ekstra
k)Jording om det trengs
l)Aura ladning om det trengs
m)2. chakra – bakside
n)3. chakra – bakside
o)4. chakra – bakside

.

Punkt b – o:

Her kan du løse opp blokkeringer i chakra etter hvert om det behøves Bruke lys om det er ønskelig

Sanse chakraenes glød om ønskelig

.

.

p)”vasking og rensing” av kanalen ved ryggraden om det er behov for det

.

.

8)Avslutning av behandlingen ved hjelp av Sirkelen.

.

.

.

.

BEHANDLINGSFORSLAG VED SYKDOMMER

.

Det som følger er forslag til forholdsregler og prosedyrer vi bør følge for behandling av mennesker med visse sykdommer eller andre viktige tilstander. Dette gjøres i tillegg til den vanlige prosedyren, eller vi innlemmer dem i behandlingene på de riktige stedene under behandlingen av en pasient med en spesiell tilstand. Hvis du liker å bruke lys, vil det gi fordeler for pasienten din når du bruker det under behandling, ettersom det gir en ekstra kraft og effektivitet til behandlingen som er viktig når vi arbeider med pasienter som lider av en sykdom.

.

Noen av disse prosedyrene inneholder avanserte teknikker. Hvis du skulle få noen spørsmål om dette i framtiden, eller hvis du trenger råd om behandlingen eller de følgende teknikker, så kan du bruke kontakt på http://www.chiosakademiet.no/ for å få hjelp.

.

Jeg råder healeren til å kartlegge spesielle sykdommer eller bruk av medikamenter før behandlingen starter, og deretter bruke de spesielle prosedyrene som trengs under den komplette behandlingen av pasienten. Å føre en journal er et godt verktøy, da både kartlegger man eventuelle sykdomstilstander og man får et godt verktøy og oversikt over endringer i tilstanden. Husk at dersom du fører journal, så er du pliktet til å oppbevare dem i låsbare, brannsikre skap, og sørge for at ingen andre enn deg og pasienten får innsyn (med mindre du jobber i samarbeid med en lege og pasienten er enig i at legen får se journalen).

.

Husk også at når du jobber som healer, så behandler vi ikke sykdom, men vi øker velvære. Eventuell bedring av sykdomstilstander er en flott bivirkning. Man skal aldri love en pasient at man kan kurere sykdommer.

.

.

Hjertesykdom:

.

Hjertesykdom kan ofte indikeres med et blokkert hjertechakra, eller det har en usunn følelse ved seg eller det viser en uttalt misfarging. Når du behandler en person ved en mild hjertesykdom, gå fram som vanlig. En person som får medikamenter for hjertesykdom må få behandlet hjertechakra til slutt. Hvis en person har en alvorlig hjertesykdom, så behandle hjertechakra til slutt og for en utvidet tid, opp til 15 minutter. Auraladning er nesten alltid nødvendig for en person med alvorlig hjertesykdom. Det kan være at hjertechakra krever en behandling hvor du løser opp blokkering og fjerning av auriske urenheter rundt det i tillegg til ekstra energi under håndplasseringene.

.

For alvorlig hjertesykdom, særlig koronararterie sykdom kan du forsøke følgende øvelse:

.

Plasser alle 10 fingertuppene lett kroppens overflate over hjertet, med fingrene lett bøyd men uten at du har håndflatene kroppen. Visualiser at du trekker energi fra hele kroppen til pasienten og inn i pasientens hjerte. Trekk og samle energi der som en elektrisk flyt fra hele kroppen. Formålet er å lade hjertet og hjertechakra elektrisk for å rense og styrke. Gjør dette i 2-3 minutter, og deretter trekker du fingertuppene og hendene opp over hjertet og ut fra kroppen som om fingertuppene følger sporet av linjene i trakten utover, og visualiser at energien kommer ut fra kroppen denne måten og renser hjertet. Trekk ut hendene minst 3-4 ganger denne måten i moderat hastighet. For dem som har alvorlig hjertesykdom, kan det være nødvendig med en rekke behandlinger, og pasienten bør da behandles hver 2. eller 3. dag.

.

.

Høyt blodtrykk:

Behandle pasienten med høyt blodtrykk som vanlig, men husk å alltid inkludere korrigering av energiflyt og behandle også begge armene med din høyre håndflate på innsiden av albuen og venstre på utsiden. Etter armene, behandle hendene, en av gangen, ved å ta hånden inn imellom håndflatene dine som en sandwich og send inn energi i noen øyeblikk. Pasienter med høyt blodtrykk burde bli behandlet omtrent to ganger i uken om mulig.

.

Slag:

Det er ikke mulig å reparere det skadete vevet som er ødelagt ved slag, men forebygging av slag eller ytterligere slag er noen ganger mulig, og det har hendt at slagpasienter har fått tilbake førligheten i påvirkede deler av kroppen. Man kan selvsagt ikke her heller love at det skjer en bedring, ettersom healing er en hjelp for pasienten for å hjelpe seg selv, så er det i bunn og grunn pasienten selv (underbevisstheten/ høyere selvet til pasienten) som gjør sin egen helbredelse men vi som healere kan være startpunktet for at pasienten blir innstilt på å hjelpe seg selv, forstå sykdommen sin på en annen måte og endre tankemønsteret for pasienten. Men vi kan ikke forutsi hvordan den universelle livskraften vil hjelpe pasienten, eller hvordan pasientens sjel vil bruke denne energien vi overfører.

.

For å behandle pasienter med slag, kan du gjøre følgende etter at du har gjort de vanlige behandlingsposisjonene:

.

Be pasienten om å sitte opp. Plasser hendene dine skuldrene i basen av nakken begge sider der hvor nakken og skuldrene møtes. Overfør energi opp til 5-10 minutter. Behandle begge armene og hendene som beskrevet under ”høyt blodtrykk”, som også ofte er en tilstand som er tilstede her. Aura ladning foreslås til alle pasienter som har hatt slag. Auriske urenheter nær hodet og nakken kan være tilstede og fjernes. Regelmessige behandlinger er nødvendig.

.

Kreft:

Pasienter med kreft kan ha godt av å få ekstra energi inn til chakraene som er relatert til sykdommen. Disse chakraene kan vise seg å ha en usunn følelse ved seg, være blokkerte, vise dårlig fargekontraster eller de trekker ekstra energi under behandling med håndposisjoner. Noen krefttyper vil ofte korrespondere til usunne chakra som sagt og disse vil kreve litt ekstra behandling. I noen krefttilfeller kan du gi mer enn ett chakra ekstra behandling som vist:

.

Hjernesvulst  7. chakra

Lungekreft  5. og 4 chakra

Kreft i skjoldbrusk, strupehode, spiserør  5. chakra

Brystkreft  4. chakra

Kreft i mage, lever, tarm, bukspyttkjertel  3. chakra Kreft i livmorhals, eggstokker, livmor, tykktarm/endetarm  2. chakra Prostata kreft  2. og 1. chakra

.

Etter å ha gjort grunnbehandling av chakraene med håndposisjonene:

.

Plasser hendene rett over det syke området, eller nært du kan, for en utvidet tid, opp til 15 minutter, varier håndposisjonene dine 3 4 ganger under denne perioden men likevel skal hendene være over det syke området. Varier håndposisjonene lett, den måten blir behandlingen mer effektiv enn om du holder hendene fast i en posisjon. Noen områder, for eksempel prostata, tarm og bryst kan kreve at hendene ikke legges direkte området for å ta hensyn til pasientens komfort og bluferdighet. I disse tilfellene kan du plassere hendene en annen side av området nært det aktuelle område som mulig, mens du varierer håndposisjonene som nevnt. For brystkreft for eksempel, plasser hendene andre siden av pasientens bryst, siden av brystkassen, for tykktarm eller prostatakreft plasser en hånd nedre del av magen under 2. chakra og den andre øverste del av benet nær kjønnsorganet som komfortabelt. Auriske urenheter nær det utsatte området kan kreve behandling noen

.

.

pasienter. Auraladning er nesten alltid indikert i alvorlige tilfeller. Forsegling av rifter og andre ødelagte områder av energifeltet trengs ofte, særlig for pasienter som har mottatt stråleterapi. En positiv holdning fra healerens side er også viktig.

.

For de pasientene som har kreft med fare for spredning, utfør en intuitiv lesing av kroppskonturene og be om informasjon om hvilke deler av kroppen som er utsatt for spredning av sykdommen og behandle disse områdene også. Prøv å overblikk over innholdet av sykdommen denne måten i tillegg til å behandle de utsatte områdene. Hvis du bruker visualisering til å se for deg at svulstene krymper mens du overfører energi, du være helt sikker at du opprettholder din gjennomsiktighet og sikker at du ikke anstrenger deg når du gjør det.

.

Avslutt behandling av kreftsyke pasienter med å behandle det 7. chakra en gang til, og til slutt med å jorde pasienten en gang til. Pasienter med kreft vil ha nytte av å få regelmessige behandlinger – til og med hver dag i alvorlige tilfeller.

.

Diabetes:

Behandle alltid mennesker med diabetes fra de laveste chakra og oppover, start med det laveste chakra du vanligvis behandler, det 2. chakra på framsiden av kroppen og behandle oppover. Behandle bukspyttkjertelen ved å ”sandwiche” den med hendene, en håndflate over bukspyttkjertelen på framsiden av kroppen og en håndflate over kjertelen på baksiden av kroppen, mens du ser energien omringe og lade opp bukspyttkjertelen. Behandle bukspyttkjertelen, 2. og 3. chakra litt ekstra.

Diabetikere trenger behandling 2 ganger i uka.

.

Bukspyttkjertelen er et 15 cm langt organ som ligger i øvre del av bukhulen, bak magesekken.

.

Nevrologiske sykdommer:

Behandle fra de laveste chakra og oppover som ved diabetes, og gi det 7. chakra litt ekstra behandling ved hjelp av Stjernen. Behandle alle auriske urenheter som du finner, eller skader i auraen rundt hodet eller nakken. Behandle 1-2 ganger i uken.

.

Lungesykdommer:

Etter den første runden med håndposisjonene over chakraene, kan du behandle pasienten ved å plassere hendene i spesielle håndposisjoner på brystkassen mens pasienten sitter:

.

Plasser din høyre hånd framsidens øvre og venstre side, under skuldrene og 4-6 cm ovenfor den venstre brystvorten. Plasser din venstre hånd i en posisjon pasientens rygg i rett linje overfor den høyre hånden. Oppretthold denne posisjonen og send energi gjennom hendene og inn i brystkassen og inn i det venstre lungeområdet. Når du har behandlet denne siden ferdig, behandler du høyre siden av brystet, den høyre lungen samme måte, med høyre håndflate framsiden og den venstre baksiden. Etter at du har behandlet høyre siden, behandler du hjertechakra en gang til ved å plassere høyre hånd over framsiden og venstre hånd baksiden av det chakra, og sender inn energien en stund. Noen kritisk syke pasienter er ikke i stand til å sitte oppreist og da kan denne lungebehandlingen utføres mens pasienten ligger. Da legger du høyre hånden som beskrevet og plasserer den venstre hånden under kroppen høyre side.

Plasser begge hendene, vidt overlappende, over framsiden av hjertechakra til slutt.

.

Infeksjonssykdommer eller infeksjoner:

Behandling skal alltid skje samtidig med at pasienten får behandling med de medikamentene som legen hans/hennes foreskriver, som regel antibiotika eller lignende. Alle som har en infeksjon er svakere og vil kreve at healeren hjelper dem å få styrke, inkludert auraladning for alle pasienter. Når pasienten har feber må behandlingen kortes ned til halvparten av den vanlige tiden for hver posisjon.

.

.

Noen chakra kan ha en usunn følelse ved seg, være blokkert eller vise en dårlig fargekontrast, eller trekke ekstra energi under håndposisjonene og kan kreve ekstra energiarbeid under visse sykdommer som følger:

.

Poliomyelitt  5. chakra

Herpes  Chakra nærmest angrepet område

Mononukleose  4. chakra, armer

Candida  4., 3., og 2. chakra

Syfilis og gonorre  2. chakra

Tuberkulose  Behandles som ved lungesykdom

Pnemonia  Behandles som ved lungesykdom

.

.

Sykdommer i indre organer:

.

Ved sykdommer i nyrer, lever, mage, skjoldbrusk, galleblære, tarmer etc., behandle som vanlig men bruk litt ekstra tid på chakra som ligger nærmest det påvirkede organet. Dette chakra vil ofte gi fra seg en usunn følelse, vise dårlig farge, være blokkert eller trekke ekstra energi under håndplasseringen.

Ofte vil det være det 3. chakra, men det er mulig at det 2. chakra vil kreve ekstra oppmerksomhet. Behandle det syke organet direkte også, om mulig med pasienten sittende oppreist og plasser håndflaten rett over organet på framsiden av kroppen og med venstre over baksiden direkte over for høyre håndflate. Send energi til organet og hold det på denne måten som en sandwich mellom håndflatene dine. Se for deg at energien trenger seg inn i kroppen mellom hendene dine, til det påvirkede organet. Behandles to ganger i uka, alt ettersom.

.

.

Mental sykdom:

.

For pasienter med psykologiske forstyrrelser er det helt umulig å forutsi effekten av behandlingen. Du må gå fram med varsomhet. Behandle pasienten for en kort tid av gangen, halvparten eller tredjeparten av tiden det tar for en vanlig behandling, pr chakra og noter deg alle effekter. Gå varsomt fram.

.

For emosjonelt eller mentalt forstyrrede pasienter, utfør en kort behandling først, og deretter sjekker du hvordan det går med pasienten i en 24-timers periode etterpå for å forsikre deg om at ingen ubehagelige effekter manifesterer seg. Om det viser seg at behandling er trygt, viser deg seg ofte at en standard behandling fungerer fint for disse pasientene. Hvis et chakra viser seg å trenge ekstra energi eller ser usunn ut i fargen kan du behandle disse litt mer enn de andre.

.

.

Sykdommer i ører og øyne:

.

For sykdommer eller tilstander i øynene, be pasienten lukke øynene og plasser hendene dine over øynene, en hånd på hvert øye med håndflaten over øyeballen. Send inn energi.

.

For sykdommer eller tilstander i ørene, plasser dine hender på siden av hodet til pasienten, en hånd på hver side med håndflaten over ørene. For pasienter med svekket hørsel eller lignende problemer behandle også det 7. chakra med litt ekstra tid.

.

.

Restituering etter operasjon:

.

Behandle de påvirkede områdene med ekstra energi, og behandle også chakraet nærmest det angjeldende området ekstra. Auriske urenheter nær det påvirkede området må fjernes. Denne prosedyren virker som et ledd i en vanlig behandling svært fordelaktig for restitusjonen til pasienten som er blitt operert.

.

.

Omsorg for døende:

.

For pasienter som skal dø er behandlingen også fordelaktig. Overføringen av energi virker trøstende og behagelig for pasienten. Prøv å tilby den hvile og komfort som pasienten trenger. Hvis noe chakra i systemet har en usunn følelse ved seg eller viser en usunn farge, eller ser ut til å trenge ekstra energi, så behandle alle de chakraene ekstra. Behandle pasienten på den måten du intuitivt føler er nyttig, eller slik du føler deg veiledet til å gjøre. Pasienter som ligger for døden, har nytte av å få behandling to ganger i uka.

.

.

Graviditet:

.

Gravide kvinner må alltid ligge på siden for å motta behandling. Slik kan du behandle både framside og baksidekomponenten samtidig med å holde høyre håndflate over chakra på framsiden og venstre over chakra på baksiden. En mor som har født et barn vil også ha nytte av behandling etter å ha kommet seg etter selve fødselsprosessen, med litt ekstra behandling over nedre del av magen, 2. chakra. Det er ikke nødvendig å behandle den nyfødte.

.

.

Forkjølelse og influensa:

.

For personer som er forkjølet, har virusinfeksjoner eller lignende kan det være greit å få regelmessige men kortvarige behandlinger, halvparten eller tredjeparten av den tiden det vanligvis tar å behandle et chakra. Kortvarige behandlinger er godt for pasienten, mens langvarige (vanlige) behandlinger virker slitsomt for pasienten.

.

.

AIDS:

.

Under standardbehandlingen er det viktig å implementere stillhet til energiflyten, føl stillheten i deg selv og overfør det med energien i stedet for å sende inn en energisk kraft. Søk å styrke pasienten din. Det vil vanligvis være energitap fra lekkasjer og rifter i det auriske feltet over hele kroppen og over chakraene og disse må forsegles. Aura ladning for å gjenopprette energi vil nesten alltid kreves. Visse chakra vil også se uregelmessige ut eller ha en syk energi, svake farger og de vil derfor kreve ekstra energibehandling i litt utvidet tid.

.

Pasienten vil ofte ha en svakhet over lunger og bryst, og derfor må man nesten alltid inkludere en behandling av lungene som beskrevet under Lungesykdommer. Komplikasjoner er vanlig og de skulle bli behandlet ved å plassere hendene over de påvirkede områdene hvis du finner disse. AIDS-pasienten bør behandles 2 – 3 ganger i uken, og enda mer om sykdommen utvikles til hyppigere eller mer alvorlige komplikasjoner slik at pasienten svekkes.

.

.

Forbrenninger:

.

Når hendene ikke kan legges på kroppen til pasienten, som ved forbrenninger, må hendene i stedet plasseres noen få centimeter – opp til 6-10 cm – over det skadede området og energien vil likevel overføres til pasienten konsentrert form, selv om det blir litt mindre effektiv overførsel.

.

.

Brukkne eller splintrer i bein:

.

Plasser hendene direkte over området i tillegg til vanlig behandling. (ikke legg hendene på sår ved åpne brudd)

.

.

.

Barn:

.

Behandle barn halvparten til tredjeparten av tiden det tar på hvert chakraposisjon. Barn skal ikke ha behandling oftere enn hver 8. – 9. dag.

.

.

.

.

.

Petter Paulsen

Sundelsgatan 4 Haparanda

eller på e-post: nordichypnose@gmail.com Hjemmeside: http://www.petterpaulsen.nu Telefon: 40745921 eller svensk 0761043832